menu

BC Brogilo

Privacy regels BC Brogilo


Bridgeclub BC Brogilo, spelend in Vierpolders en aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.
Uw relatie met ons, de BridgeBond en het bridgedistrict
Wij zijn lid van de BridgeBond omdat onze club het doel van de BridgeBond (bridge bevorderen) onderschrijft en we van de diensten van de BridgeBond gebruik maken. De BridgeBond kent afzonderlijke bridgedistricten en onze club is ook lid van één bridgedistrict, Rotterdam e.o..
Indien u lid wordt van BC Brogilo, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum en sekse. Deze persoonsgegevens voeren wij in in onze ledenadministratie en in die van de BridgeBond. Tevens gaat u accoord met het maken van foto's van bijzondere evenementen waar u mogelijkerwijs op kunt staan. Deze foto's zijn enkele dagen zichtbaar op een afgeschermd deel van de clubwebsite www.brogilo.nl.
Als lid leveren we u verschillende diensten, mede omdat we bij de BridgeBond zijn aangesloten. In dit kader ontvangt u onder meer een NBB-Lidnummer. De BridgeBond koppelt uw NBB-Lidnummer aan deelnamegegevens en uw prestatie- en bridgecompetenties waarover de BridgeBond beschikt. Uitgebreide informatie kunt u raadplegen via www.bridge.nl.
Doeleinden waarvoor wij en de BridgeBond persoonsgegevens verwerken
Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, al dan niet via de BridgeBond, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:
 • onze clubavond en overige activiteiten van ons en de BridgeBond, het opstellen van een meesterpuntenklassement of het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;
 • de Uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag) op zowel de website van de bond als onze clubwebsite www.brogilo.nl,
 • toezending van het verenigingsblad Bridge, nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie over bridge;
 • alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van ons of de BridgeBond, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;
 • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;
 • eventuele bestellingen bij de Bridge- en Boekenshop (leden ontvangen korting);
 • afspraken uit overeenkomsten met ons of de BridgeBond, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
  • de lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn - die ook verwijzen naar de reglementen van de BridgeBond);
  • de algemene voorwaarden die van toepassing worden als je inlogt via MijnNBB bij de BridgeBond en/of bij de BridgeBond gelieerde organisaties;
  • de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma wordt georganiseerd en uitgerekend.
 • onze financiële administratie (contributies etc.) en die van de BridgeBond;
 • het verwezenlijken van historische doelen.
 • een afmeldsysteem op www.brogilo.nl
 • terugblikken op bijzondere evenementen d.m.v. fotosessies op bovengenoemde website.
 • versturen van mailing t.b.v. uitnodigingen voor deelname aan bridgedrives die BC Brogilo organiseert.
Wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren en te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.
Bewaartermijnen
Wij en de BridgeBond bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving. Speelresultaten worden maximaal drie jaar bewaard op www.brogilo.nl.
Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de BridgeBond en de webmaster van www.brogilo.nl hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door hun worden verwerkt. Bovendien heeft de BridgeBond over hen informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de BridgeBond over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
Uw rechten
U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons als bij de BridgeBond. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via www.miijnNBB.nl. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, het bridgedistrict of van de BridgeBond zich hiertegen verzet kan zo'n bezwaar of verzoek worden afgewezen.
In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze voorzitter: Joyce Doedens, voorzitter@brogilo.nl

pdf-versie van onze privacy-regels