menu

BC Brogilo

Huishoudelijk Reglement BC Brogilo


Artikel 1 Algemeen

Bridgeclub Brogilo (verder aangeduid als vereniging)
Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond
 • Aangesloten bij het District Rotterdam van de Nederlandse Bridge Bond
 • Speellocatie te Vierpolders
 • Speelavond op dinsdag
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder dossiernummer 40385889

Artikel 2 Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend.
Het speelseizoen voor de leden vangt aan op de eerste dinsdag in de maand september en wordt afgesloten in de maand mei, tenzij uit het wedstrijdprogramma anders blijkt.
In de zomerperiode van het verenigingsjaar kunnen zomeravonddrives en/of andere activiteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Deze drives staan open voor niet-leden.

Artikel 3 Bestuur van de vereniging

 1. De leiding van de vereniging berust bij het bestuur.
 2. Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak laten uitvoeren door commissies.
 3. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd uit de leden van de vereniging. De volgende functies worden in het bestuur vertegenwoordigd: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdleider en één lid van de evenementencommissie. Een bestuurslid kan meerdere functies hebben.
 4. Het bestuur kent een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
 5. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.
  De bestuursleden zijn aftredend op de algemene ledenvergadering volgens het onderstaande schema:
  • 1e jaar: secretaris
  • 2e jaar: penningmeester
  • 3e jaar: voorzitter
  • De overige bestuursleden zijn eveneens na drie jaar aftredend.

Artikel 4 De verplichtingen van de bestuursleden

Voorzitter
De voorzitter is de woordvoerder van het bestuur. Hij/zij is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, de zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, evenals met het uitvoeren van alle besluiten genomen in de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, en het opstellen van de agenda. Hij/zij is te allen tijde bevoegd vergaderingen van de door het bestuur ingestelde commissies bij te wonen.
Vice-voorzitter
De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
Secretaris
Hij/zij bereidt met de voorzitter de vergaderingen voor, houdt de presentielijst bij, maakt de notulen en houdt de ledenlijst (inclusief ereleden en leden van verdienste) bij en beheert het verenigingsarchief. De secretaris brengt jaarlijks aan de algemene ledenvergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging. Van alle uitgaande stukken wordt een afschrift bewaard.
Penningmeester
Hij/zij is belast met het beheer van de financiën, met de zorg voor de inning van contributiegelden en andere inkomsten van de vereniging en met het voldoen aan de financiële verplichtingen. Hij/zij brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering over de financiële gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar onder overlegging van de balans en een rekening van baten en lasten. Hij/zij stelt in overleg met het bestuur de begroting op en doet een voorstel voor de hoogte van de contributie.
Wedstrijdleider
De wedstrijdleider is lid van het bestuur. Hij/zij is belast met het leiden van de competities en bijzondere evenementen. De wedstrijdleider is voorzitter van de wedstrijdcommissie en het bestuurslid aan wie de materialencommissie verantwoording verschuldigd is. De wedstrijdleider maakt een verslag van het afgelopen bridgeseizoen en doet in het bestuur een voorstel namens de wedstrijdcommissie voor het nieuwe wedstrijdschema.
Overige leden van het bestuur
De taken en bevoegdheden van de overige leden van het bestuur worden binnen het bestuur vastgesteld.

Artikel 5 Vergadering van het bestuur

 1. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit wenselijk achten.
 2. Van alle bestuursvergaderingen worden door de secretaris notulen bijgehouden.
 3. Besluiten van de bestuursvergaderingen zijn geldig indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 6 Financiën

 1. Het bestuur beslist over bedragen tot 1.500 euro. Daarboven is toestemming nodig van de algemene ledenvergadering.
 2. Voor alle specifieke activiteiten van de vereniging worden in overleg met de penningmeester aparte begrotingen gemaakt door de verantwoordelijke commissies c.q. personen. Gedurende het verenigingsjaar controleert de penningmeester de inkomsten en uitgaven tegen de in de begroting opgenomen bedragen.
  De penningmeester kan aan de betrokken commissies c.q. personen instructies geven met betrekking tot betalingen, overleg bescheiden, verantwoording van de uitgaven et cetera.

Artikel 7 Commissies

De wedstrijdcommissie
 1. De wedstrijdcommissie bestaat uit ten minste drie leden.
 2. De voorzitter van de wedstrijdcommissie is de wedstrijdleider.
 3. De wedstrijdcommissie draagt zorg voor verslaglegging van de vergaderingen en stelt in overleg een jaarverslag samen.
De taken van de wedstrijdcommissie zijn de volgende:
 • Het leiden van de competitie en overige wedstrijden.
 • Het opstellen van een wedstrijdreglement van de vereniging.
 • Het maken van een wedstrijdprogramma voor het verenigingsjaar.
 • Het eventueel samenstellen van teams welke de vereniging vertegenwoordigen.
 • Het bijhouden en verwerken van alle uitslagen die voor de beoordeling van de speelsterkte van personen, paren en viertallen noodzakelijk zijn.
 • Het bijhouden en doorgeven van de uitslagen aan de NBB voor het verkrijgen van meesterpunten.
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur in alle aangelegenheden van wedstrijdorganisatie en bridgetechniek.

De Materialen commissie
 1. De materialencommissie bestaat uit ten minste vijf leden.
 2. De materialencommissie legt verantwoording af aan de wedstrijdleider.
De taken van de materialencommissie zijn de volgende:
 • Het inrichten van de speelzaal voorafgaand aan de clubavond en de zomeravondcompetitie.
 • Het opruimen van de speelzaal aan het einde van de clubavond.
 • Het controleren van de batterijen van de bridgemates.
 • Het periodiek controleren op kwaliteit van alle benodigde materialen.
 • Het signaleren van de noodzaak om materialen te vervangen of aan te vullen en deze noodzaak te melden bij de wedstrijdleider.
 • Het jaarlijks indienen van een voorstel bij de wedstrijdleider voor de aanschaf van nieuwe materialen.
 • Het bijhouden van een inventarislijst.
 • Het coördineren van het gebruik van de materialen bij bridgeactiviteiten buiten de normale speellocatie.
De Evenementencommissie
 1. De evenementencommissie bestaat uit ten minste vijf leden.
 2. De evenementencommissie is door één lid vertegenwoordigd in het bestuur.
 3. De door de evenementencommissie te organiseren activiteiten dienen door het bestuur te worden goedgekeurd.
De taken van de evenementencommissie zijn de volgende:
 • Het organiseren en (laten) uitvoeren van alle niet speltechnische activiteiten.
 • Bij de organisatie van deze activiteiten vindt -- indien er bridge wordt gespeeld -- afstemming plaats met de wedstrijdcommissie.
De Kascontrole commissie
 1. De kascontrolecommissie bestaat uit ten minste drie leden, waarvan een als reservelid.
 2. De kascontrolecommissie wordt altijd benoemd door de algemene ledenvergadering.
 3. Leden van het bestuur of hun aanverwanten mogen geen deel uitmaken van deze commissie.
 4. Ten minste vier weken voor de algemene ledenvergadering beoordeelt de commissie de door de penningmeester opgestelde jaarrekening, bestaande uit een balans en een rekening van baten en lasten.
 5. Indien de penningmeester tussentijds aftreedt of anderszins zijn functie niet (meer) kan vervullen, vindt voor het moment van overdracht aan de vervangende penningmeester door de commissie een tussentijdse beoordeling plaats.

Artikel 8 Toetreden van leden

De wijze van toetreden van leden is als volgt:
 1. Personen, die als lid van de club wensen toe te treden, kunnen zich hiervoor schriftelijk wenden tot de secretaris van het bestuur van de vereniging.
 2. Het bestuur bepaalt -- zonodig in overleg met de wedstrijdcommissie -- of er bezwaren tegen de toelating zijn. Mochten er bezwaren zijn dan licht de secretaris van het bestuur het kandidaat-lid in.
 3. Een voormalig lid, dat op grond van artikel 7 lid 1c en e van de statuten, van zijn lidmaatschap vervallen verklaard werd, kan slechts opnieuw als lid worden aangenomen bij besluit van de algemene ledenvergadering
 4. Het bestuur kan een ledenstop instellen voor onbepaalde tijd, wanneer de omstandigheden dit vereisen. Het besluit zal op de eerst komende algemene ledenvergadering worden toegelicht.
 5. De algemene ledenvergadering kan besluiten dat het aantal leden een bepaald maximum niet mag overschrijden.
 6. Bij het bereiken van het maximum aantal leden worden kandidaat-leden op een wachtlijst gezet. Het bestuur houdt deze lijst met datum van aanmelding bij. Toelating van een kandidaat-lid vindt plaats in volgorde van aanmelding zodra het aantal leden minder is dan het vastgestelde maximum.
 7. Indien de vereniging het maximum aantal leden heeft bereikt, dan zal verbreking van het partnerschap en de daaropvolgende vorming van twee nieuwe paren tot gevolg hebben, dat slechts één van deze paren speelgerechtigd wordt; tenzij beide paren gevormd worden uit bestaande leden. Als beide nieuwe paren gevormd worden met een kandidaat-lid, dan is het paar waarvan het kandidaat-lid het langst op de wachtlijst staat speelgerechtigd.
 8. Een lid zonder partner of een lid dat besluit om langere tijd niet deel te nemen aan de competities wordt op een reservelijst geplaatst. Tijdens het lopende verenigingsjaar kan een dergelijk lid te allen tijde deelnemen aan de competities met in achtneming van artikel 8 lid 6.
 9. Het bestuur kan in de loop van het verenigingsjaar een kandidaat-lid tegen een evenredige vergoeding als lid toelaten, voor zover het maximum aantal van spelende paren niet is bereikt.

Artikel 9 Rechten en plichten van leden

 1. Een nieuw lid kan op verzoek kosteloos een exemplaar van de statuten, het huishoudelijke reglement, het speelschema voor het lopende seizoen en het wedstrijdreglement ontvangen. Genoemde stukken staan ook op de website.
 2. De leden zijn verplicht om:
  • Aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging te voldoen.
  • De bepalingen in de statuten, het huishoudelijke reglement en het wedstrijdreglement na te leven.
  • De besluiten van de vereniging en de aanwijzingen van het bestuur op te volgen.
  • Bij verhindering de wedstrijdleider, of de hiervoor aangestelde persoon, daarvan tijdig op de hoogte te brengen.
  • Na afloop van iedere spelronde de tafel netjes achter te laten.
  • Na afloop van iedere speelavond alle spelbenodigdheden naar de daarvoor bestemde tafel te brengen.
  • Ieder lid en zijn of haar introducé(e) is verplicht de schade te vergoeden, die door hem of haar met kennelijke opzet en of bewuste roekeloosheid werd aangebracht aan eigendommen van de club of aan het clublokaal.

Artikel 10 Opzeggen lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap dient vóór 1 augustus schriftelijk bij de secretaris te worden opgezegd.
 2. Een lid verbindt zich bij tussentijdse opzeggen van zijn lidmaatschap na 1 december zijn contributie over het gehele verenigingsjaar te voldoen.
  Bij opzegging vóór 1 december is de helft van de contributie verschuldigd.
  In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan ontheffing worden verleend aan deze verplichting.

Artikel 11 Contributie

 1. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
 2. Een lid dat in hetzelfde verenigingsjaar van meerdere bij de NBB aangesloten bridge verenigingen lid is, ontvangt een gedeelte van de afdracht aan de NBB terug.
 3. De contributie dient door de leden jaarlijks te worden voldaan uiterlijk vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar.
  Wanneer de contributie niet is voldaan op de datum zoals gesteld in artikel 12 lid 3, volgt een herinnering. Na een tweede herinnering en een aanmaning besluit het bestuur over verder te nemen maatregelen.

Artikel 12 Slotbepalingen

 1. Het huishoudelijk reglement moet met meerderheid van de aanwezige stemmen worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Na goedkeuring treedt het huishoudelijk reglement in werking.
 2. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur onderneemt zonodig actie, teneinde een en ander vast te leggen in het huishoudelijk reglement.
 3. Het bestuur beoordeelt periodiek -- in overleg met diversie commissies -- het huishoudelijk reglement op volledigheid en bruikbaarheid en neemt zonodig initiatieven tot aanvulling en/of wijziging hiervan.
Aldus goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 10 januari 2012.
Met de goedkeuring van dit reglement komen alle voorgaande versies van het huishoudelijk reglement te vervallen.
Laatste wijziging: 3 december 2019 (wijziging in Artikel 10).