menu

BC Brogilo

Scores Competitie 2022-2023 zitting nr.11 d.d. 22-11-2022


Paar A1: Henk en Rob: 58.68% (2)
A2 66.67% (1-4)
Fred en Jolande
33.3%  w2Sch +1
100.0%  *n1SA C
33.3%  Pas
100.0%  *n2Sch +1
A14 64.58% (5-8)
Aad en Jos
66.7%  w2Rt -1
33.3%  o2H C
66.7%  w3Sch C
91.7%  w3SA C
A4 70.83% (9-12)
Jan en Fija
83.3%  w5K -1
83.3%  w3SA -1
100.0%  *z4Rt-DblC
16.7%  w6Rt +1
A11 52.08% (13-16)
Cees en Manja
25.0%  *z1SA -1
83.3%  *z3SA +1
41.7%  w3Rt +1
58.3%  *n3SA C
A12 56.25% (17-20)
Anneke en Piet
75.0%  *w4Rt C
50.0%  z3H -1
16.7%  *w3Sch +1
83.3%  n2SA -3
A5 41.67% (21-24)
Joke en Eta
16.7%  o2H +2
50.0%  o2H +1
66.7%  o3SA +1
33.3%  *n2Rt +1
Gespeeld: 9x, 65.73%; tegengespeeld: 14x, 55.96%
 
Paar A2: Fred en Jolande: 48.26% (9)
A1 33.33% (1-4)
Henk en Rob
66.7%  *w2Sch +1
0.0%  n1SA C
66.7%  Pas
0.0%  n2Sch +1
A11 52.08% (5-8)
Cees en Manja
0.0%  *w2Rt -3
50.0%  Pas
91.7%  *w2Sch +2
66.7%  *o3SA +1
A9 37.50% (9-12)
Leo en Paulien
83.3%  o3SA -1
25.0%  w3SA C
8.3%  *n5Rt-Dbl-3
33.3%  o3SA +4
A5 29.17% (13-16)
Joke en Eta
25.0%  *z4Sch -1
33.3%  *z1SA +1
41.7%  w3Rt +1
16.7%  *n3SA -1
A3 72.92% (17-20)
Elly en Marja
25.0%  o4Rt C
66.7%  w3Rt -1
100.0%  *z2H -2
100.0%  w2Sch -1
A7 64.58% (21-24)
Peter en Joke
58.3%  *o3H C
83.3%  *w3SA +1
83.3%  *o3SA +2
33.3%  n1SA +2
Gespeeld: 12x, 52.77%; tegengespeeld: 10x, 40.83%
 
Paar A3: Elly en Marja: 49.65% (7)
A10 41.67% (1-4)
Magda en Klaas
91.7%  w2Sch -1
16.7%  w2Sch +3
33.3%  Pas
25.0%  *z5K-Dbl-1
A4 54.17% (5-8)
Jan en Fija
16.7%  o3Sch C
100.0%  *z3Rt +1
66.7%  w2Sch +1
33.3%  w3SA +1
A8 62.50% (9-12)
André en Anke
0.0%  o3SA C
66.7%  o2Rt +2
83.3%  w5K-Dbl-1
100.0%  o3Rt +4
A12 45.83% (13-16)
Anneke en Piet
33.3%  z3Sch +1
83.3%  n2Sch C
58.3%  *w3Rt +1
8.3%  n3SA +2
A2 27.08% (17-20)
Fred en Jolande
75.0%  *o4Rt C
33.3%  *w3Rt -1
0.0%  z2H -2
0.0%  *w2Sch -1
A13 66.67% (21-24)
Inge en Joyce
33.3%  z3Sch -1
50.0%  *o2H +1
83.3%  *o3SA +2
100.0%  n3Rt -1
Gespeeld: 8x, 53.11%; tegengespeeld: 15x, 48.89%
 
Paar A4: Jan en Fija: 46.88% (10)
A7 60.42% (1-4)
Peter en Joke
91.7%  w3Sch -1
83.3%  o3SA -1
0.0%  *n2Sch -2
66.7%  o4H -1
A3 45.83% (5-8)
Elly en Marja
83.3%  *o3Sch C
0.0%  z3Rt +1
33.3%  *w2Sch +1
66.7%  *w3SA +1
A1 29.17% (9-12)
Henk en Rob
16.7%  *w5K -1
16.7%  *w3SA -1
0.0%  z4Rt-DblC
83.3%  *w6Rt +1
A14 58.33% (13-16)
Aad en Jos
50.0%  *n3Sch C
83.3%  *z3SA +1
83.3%  w3Rt C
16.7%  *z3SA -1
A5 25.00% (17-20)
Joke en Eta
0.0%  z1SA C
0.0%  z3H C
58.3%  *o4Sch C
41.7%  z3K -1
A9 62.50% (21-24)
Leo en Paulien
83.3%  *n2SA +1
50.0%  o3H C
16.7%  o3SA +2
100.0%  w2SA -4
Gespeeld: 12x, 49.30%; tegengespeeld: 12x, 44.45%
 
Paar A5: Joke en Eta: 54.17% (5)
A8 37.50% (1-4)
André en Anke
66.7%  *n2H -2
0.0%  w4H C
33.3%  Pas
50.0%  *n2Sch -1
A12 62.50% (5-8)
Anneke en Piet
58.3%  n2SA -1
91.7%  *o3H C
33.3%  *w3H C
66.7%  *w3SA +1
A6 20.83% (9-12)
Leen en Gloria
16.7%  w2K +2
0.0%  w3SA +1
8.3%  *n5Rt-Dbl-3
58.3%  o5Rt +2
A2 70.83% (13-16)
Fred en Jolande
75.0%  z4Sch -1
66.7%  z1SA +1
58.3%  *w3Rt +1
83.3%  n3SA -1
A4 75.00% (17-20)
Jan en Fija
100.0%  *z1SA C
100.0%  *z3H C
41.7%  o4Sch C
58.3%  *z3K -1
A1 58.33% (21-24)
Henk en Rob
83.3%  *o2H +2
50.0%  *o2H +1
33.3%  *o3SA +1
66.7%  n2Rt +1
Gespeeld: 13x, 61.53%; tegengespeeld: 10x, 46.67%
 
Paar A6: Leen en Gloria: 59.38% (1)
A11 54.17% (1-4)
Cees en Manja
50.0%  w2Sch C
58.3%  w2Sch C
83.3%  *z2K C
25.0%  *n4Sch -2
A10 54.17% (5-8)
Magda en Klaas
41.7%  *n2SA -1
75.0%  o3H -1
66.7%  w3Sch C
33.3%  w3SA +1
A5 79.17% (9-12)
Joke en Eta
83.3%  *w2K +2
100.0%  *w3SA +1
91.7%  n5Rt-Dbl-3
41.7%  *o5Rt +2
A9 37.50% (13-16)
Leo en Paulien
0.0%  z4Sch C
50.0%  z2SA +2
58.3%  *w2Rt +2
41.7%  n3SA C
A7 56.25% (17-20)
Peter en Joke
83.3%  *n3K -1
83.3%  *z2H C
0.0%  o3SA +1
58.3%  *z2K -1
A14 75.00% (21-24)
Aad en Jos
41.7%  o3H C
91.7%  o4H -1
100.0%  o3Rt +1
66.7%  *z1SA +2
Gespeeld: 11x, 65.90%; tegengespeeld: 13x, 53.85%
 
Paar A7: Peter en Joke: 45.49% (11)
A4 39.58% (1-4)
Jan en Fija
8.3%  *w3Sch -1
16.7%  *o3SA -1
100.0%  n2Sch -2
33.3%  *o4H -1
A13 58.33% (5-8)
Inge en Joyce
100.0%  *o3Sch +1
91.7%  *o3H C
33.3%  *w3Sch C
8.3%  *w3SA C
A14 52.08% (9-12)
Aad en Jos
41.7%  o2SA C
50.0%  w2SA +2
33.3%  *n5Rt-Dbl-2
83.3%  o5Rt +1
A8 43.75% (13-16)
André en Anke
0.0%  *z3Sch -2
83.3%  *z3SA +1
0.0%  w5Rt C
91.7%  *n4SA +1
A6 43.75% (17-20)
Leen en Gloria
16.7%  n3K -1
16.7%  z2H C
100.0%  *o3SA +1
41.7%  z2K -1
A2 35.42% (21-24)
Fred en Jolande
41.7%  o3H C
16.7%  w3SA +1
16.7%  o3SA +2
66.7%  *n1SA +2
Gespeeld: 13x, 51.28%; tegengespeeld: 11x, 38.65%
 
Paar A8: André en Anke: 55.56% (3)
A5 62.50% (1-4)
Joke en Eta
33.3%  n2H -2
100.0%  *w4H C
66.7%  Pas
50.0%  n2Sch -1
A9 50.00% (5-8)
Leo en Paulien
83.3%  w2Rt -2
75.0%  o4H -1
8.3%  w2Sch +2
33.3%  w3SA +1
A3 37.50% (9-12)
Elly en Marja
100.0%  *o3SA C
33.3%  *o2Rt +2
16.7%  *w5K-Dbl-1
0.0%  *o3Rt +4
A7 56.25% (13-16)
Peter en Joke
100.0%  z3Sch -2
16.7%  z3SA +1
100.0%  *w5Rt C
8.3%  n4SA +1
A13 72.92% (17-20)
Inge en Joyce
75.0%  *w3Rt +1
91.7%  z4H-Dbl-1
58.3%  *o4Sch C
66.7%  *o2SA C
A10 54.17% (21-24)
Magda en Klaas
0.0%  *w3Rt -5
100.0%  *o3H-DblC
33.3%  *o3SA +1
83.3%  n2Rt C
Gespeeld: 12x, 56.94%; tegengespeeld: 11x, 53.02%
 
Paar A9: Leo en Paulien: 54.86% (4)
A12 60.42% (1-4)
Anneke en Piet
16.7%  w2Sch +2
58.3%  w2Sch C
83.3%  *z2K C
83.3%  *n2Sch C
A8 50.00% (5-8)
André en Anke
16.7%  *w2Rt -2
25.0%  *o4H -1
91.7%  *w2Sch +2
66.7%  *w3SA +1
A2 62.50% (9-12)
Fred en Jolande
16.7%  *o3SA -1
75.0%  *w3SA C
91.7%  n5Rt-Dbl-3
66.7%  *o3SA +4
A6 62.50% (13-16)
Leen en Gloria
100.0%  *z4Sch C
50.0%  *z2SA +2
41.7%  w2Rt +2
58.3%  *n3SA C
A10 56.25% (17-20)
Magda en Klaas
66.7%  *z1SA -2
33.3%  o3K C
41.7%  o4Sch C
83.3%  o2Rt C
A4 37.50% (21-24)
Jan en Fija
16.7%  n2SA +1
50.0%  *o3H C
83.3%  *o3SA +2
0.0%  *w2SA -4
Gespeeld: 16x, 58.34%; tegengespeeld: 8x, 47.92%
 
Paar A10: Magda en Klaas: 48.61% (8)
A3 58.33% (1-4)
Elly en Marja
8.3%  *w2Sch -1
83.3%  *w2Sch +3
66.7%  Pas
75.0%  z5K-Dbl-1
A6 45.83% (5-8)
Leen en Gloria
58.3%  n2SA -1
25.0%  *o3H -1
33.3%  *w3Sch C
66.7%  *w3SA +1
A11 47.92% (9-12)
Cees en Manja
58.3%  *o2SA C
0.0%  *w3SA -4
33.3%  *o4Sch -1
100.0%  *w6SA +1
A13 50.00% (13-16)
Inge en Joyce
16.7%  *o4H -2
100.0%  n4Sch -1
0.0%  *w3Rt -1
83.3%  n3SA -1
A9 43.75% (17-20)
Leo en Paulien
33.3%  z1SA -2
66.7%  *o3K C
58.3%  *o4Sch C
16.7%  *o2Rt C
A8 45.83% (21-24)
André en Anke
100.0%  w3Rt -5
0.0%  o3H-DblC
66.7%  o3SA +1
16.7%  *n2Rt C
Gespeeld: 15x, 38.89%; tegengespeeld: 8x, 64.58%
 
Paar A11: Cees en Manja: 44.79% (12)
A6 45.83% (1-4)
Leen en Gloria
50.0%  *w2Sch C
41.7%  *w2Sch C
16.7%  z2K C
75.0%  n4Sch -2
A2 47.92% (5-8)
Fred en Jolande
100.0%  w2Rt -3
50.0%  Pas
8.3%  w2Sch +2
33.3%  o3SA +1
A10 52.08% (9-12)
Magda en Klaas
41.7%  o2SA C
100.0%  w3SA -4
66.7%  o4Sch -1
0.0%  w6SA +1
A1 47.92% (13-16)
Henk en Rob
75.0%  z1SA -1
16.7%  z3SA +1
58.3%  *w3Rt +1
41.7%  n3SA C
A14 18.75% (17-20)
Aad en Jos
25.0%  w2Rt +2
8.3%  *z4H -2
41.7%  o4Sch C
0.0%  *z4K-Dbl-3
A12 56.25% (21-24)
Anneke en Piet
0.0%  *z4Rt -2
91.7%  o4H -1
66.7%  o3SA +1
66.7%  *z2SA +1
Gespeeld: 7x, 32.14%; tegengespeeld: 16x, 50.01%
 
Paar A12: Anneke en Piet: 44.10% (13)
A9 39.58% (1-4)
Leo en Paulien
83.3%  *w2Sch +2
41.7%  *w2Sch C
16.7%  z2K C
16.7%  n2Sch C
A5 37.50% (5-8)
Joke en Eta
41.7%  *n2SA -1
8.3%  o3H C
66.7%  w3H C
33.3%  w3SA +1
A13 45.83% (9-12)
Inge en Joyce
16.7%  *o3SA -1
75.0%  *o3SA C
50.0%  n3Rt -1
41.7%  *o5Rt +2
A3 54.17% (13-16)
Elly en Marja
66.7%  *z3Sch +1
16.7%  *n2Sch C
41.7%  w3Rt +1
91.7%  *n3SA +2
A1 43.75% (17-20)
Henk en Rob
25.0%  w4Rt C
50.0%  *z3H -1
83.3%  w3Sch +1
16.7%  *n2SA -3
A11 43.75% (21-24)
Cees en Manja
100.0%  z4Rt -2
8.3%  *o4H -1
33.3%  *o3SA +1
33.3%  z2SA +1
Gespeeld: 13x, 44.88%; tegengespeeld: 11x, 43.18%
 
Paar A13: Inge en Joyce: 39.24% (14)
A14 29.17% (1-4)
Aad en Jos
0.0%  o2SA +2
33.3%  w2Sch +1
83.3%  *z2K C
0.0%  o4H +1
A7 41.67% (5-8)
Peter en Joke
0.0%  o3Sch +1
8.3%  o3H C
66.7%  w3Sch C
91.7%  w3SA C
A12 54.17% (9-12)
Anneke en Piet
83.3%  o3SA -1
25.0%  o3SA C
50.0%  *n3Rt -1
58.3%  o5Rt +2
A10 50.00% (13-16)
Magda en Klaas
83.3%  o4H -2
0.0%  *n4Sch -1
100.0%  w3Rt -1
16.7%  *n3SA -1
A8 27.08% (17-20)
André en Anke
25.0%  w3Rt +1
8.3%  *z4H-Dbl-1
41.7%  o4Sch C
33.3%  o2SA C
A3 33.33% (21-24)
Elly en Marja
66.7%  *z3Sch -1
50.0%  o2H +1
16.7%  o3SA +2
0.0%  *n3Rt -1
Gespeeld: 7x, 32.14%; tegengespeeld: 17x, 42.15%
 
Paar A14: Aad en Jos: 50.35% (6)
A13 70.83% (1-4)
Inge en Joyce
100.0%  *o2SA +2
66.7%  *w2Sch +1
16.7%  z2K C
100.0%  *o4H +1
A1 35.42% (5-8)
Henk en Rob
33.3%  *w2Rt -1
66.7%  *o2H C
33.3%  *w3Sch C
8.3%  *w3SA C
A7 47.92% (9-12)
Peter en Joke
58.3%  *o2SA C
50.0%  *w2SA +2
66.7%  n5Rt-Dbl-2
16.7%  *o5Rt +1
A4 41.67% (13-16)
Jan en Fija
50.0%  n3Sch C
16.7%  z3SA +1
16.7%  *w3Rt C
83.3%  z3SA -1
A11 81.25% (17-20)
Cees en Manja
75.0%  *w2Rt +2
91.7%  z4H -2
58.3%  *o4Sch C
100.0%  z4K-Dbl-3
A6 25.00% (21-24)
Leen en Gloria
58.3%  *o3H C
8.3%  *o4H -1
0.0%  *o3Rt +1
33.3%  z1SA +2
Gespeeld: 16x, 46.87%; tegengespeeld: 8x, 57.30%
 
Paar B1: Gemma en Hilda: 53.95% (5)
B2 62.50% (1-4)
Jannie en Gemma
62.5%  w2Sch +1
62.5%  w2Sch +1
75.0%  o2H -1
50.0%  o2H +3
B7 62.50% (5-8)
Bouwina en Hannie
100.0%  w2Rt -2
12.5%  o2H +1
87.5%  w2Sch C
50.0%  w3SA +1
B4 68.75% (9-12)
Tine en Iet
87.5%  w2SA -1
12.5%  w3SA +1
100.0%  w5K -4
75.0%  o5Rt +2
B11 41.67% (13-16)
Joke en Liesbeth
0.0%  *z4Sch -1
25.0%  *z2SA +3
100.0%  o4Sch -4
vervallen
STILZIT spellen 17 - 20
 
 
B5 31.25% (21-24)
Martin en Yvonne
25.0%  o2H +2
50.0%  o3H +1
12.5%  o3SA +2
37.5%  *n3Rt C
Gespeeld: 3x, 20.83%; tegengespeeld: 17x, 56.62%
 
Paar B2: Jannie en Gemma: 39.84% (10)
B1 37.50% (1-4)
Gemma en Hilda
37.5%  *w2Sch +1
37.5%  *w2Sch +1
25.0%  *o2H -1
50.0%  *o2H +3
B11 56.25% (5-8)
Joke en Liesbeth
75.0%  n2SA -1
87.5%  *o3H C
12.5%  *w2Sch C
50.0%  *w3SA +1
B9 34.38% (9-12)
Tineke en Teun
25.0%  o3SA C
62.5%  w3SA C
37.5%  *n4Rt -2
12.5%  o3SA +4
B5 23.44% (13-16)
Martin en Yvonne
75.0%  *n3Sch C
0.0%  *n4Sch -2
0.0%  w2Rt +2
18.8%  *n3SA C
B3 56.25% (17-20)
Lenie en Riet
50.0%  *z1SA -1
25.0%  w3Sch C
87.5%  o4Sch -1
62.5%  *n2H -1
B7 31.25% (21-24)
Bouwina en Hannie
0.0%  *o4H -2
12.5%  *o2H +1
50.0%  *o3SA +1
62.5%  n3Rt C
Gespeeld: 16x, 37.89%; tegengespeeld: 8x, 43.75%
 
Paar B3: Lenie en Riet: 45.62% (8)
B10 34.38% (1-4)
Piet en Henry
0.0%  o2SA +2
100.0%  w4Sch -1
25.0%  *n2SA -1
12.5%  o4H C
B4 50.00% (5-8)
Tine en Iet
75.0%  *n1SA C
62.5%  *z4Rt -1
12.5%  w3Sch +1
50.0%  w3SA +1
B8 46.88% (9-12)
Anneke en Duty
50.0%  o2Rt +1
62.5%  w3SA C
0.0%  *n5Rt-Dbl-3
75.0%  w5Rt +2
STILZIT spellen 13 - 16
 
 
B2 43.75% (17-20)
Jannie en Gemma
50.0%  z1SA -1
75.0%  *w3Sch C
12.5%  *o4Sch -1
37.5%  n2H -1
B6 53.12% (21-24)
Erica en Arnold
25.0%  *w3H -1
100.0%  *o4H +1
87.5%  *o3SA +2
0.0%  *w2SA-Dbl-3
Gespeeld: 10x, 46.25%; tegengespeeld: 10x, 45.00%
 
Paar B4: Tine en Iet: 45.05% (9)
B7 25.00% (1-4)
Bouwina en Hannie
62.5%  w1Sch +2
25.0%  o2SA +1
0.0%  *n3Sch -2
12.5%  o4H C
B3 50.00% (5-8)
Lenie en Riet
25.0%  n1SA C
37.5%  z4Rt -1
87.5%  *w3Sch +1
50.0%  *w3SA +1
B1 31.25% (9-12)
Gemma en Hilda
12.5%  *w2SA -1
87.5%  *w3SA +1
0.0%  *w5K -4
25.0%  *o5Rt +2
B10 48.44% (13-16)
Piet en Henry
75.0%  *z3Sch C
50.0%  *z3SA C
50.0%  o4Sch -1
18.8%  *z3SA C
B5 68.75% (17-20)
Martin en Yvonne
100.0%  *w3Rt C
0.0%  z2H C
75.0%  *w2Sch +2
100.0%  *o2SA C
B9 46.88% (21-24)
Tineke en Teun
0.0%  o4H C
25.0%  o4H C
87.5%  o3Rt +2
75.0%  *z2SA +1
Gespeeld: 14x, 54.02%; tegengespeeld: 10x, 32.50%
 
Paar B5: Martin en Yvonne: 60.94% (1)
B8 87.50% (1-4)
Anneke en Duty
100.0%  *n3H -2
62.5%  w3Sch C
100.0%  *z3K C
87.5%  w3H +1
STILZIT spellen 5 - 8
 
 
B6 40.62% (9-12)
Erica en Arnold
0.0%  o3SA +1
12.5%  w3SA +1
75.0%  *n3Rt C
75.0%  o5Rt +2
B2 76.56% (13-16)
Jannie en Gemma
25.0%  n3Sch C
100.0%  n4Sch -2
100.0%  *w2Rt +2
81.2%  n3SA C
B4 31.25% (17-20)
Tine en Iet
0.0%  w3Rt C
100.0%  *z2H C
25.0%  w2Sch +2
0.0%  o2SA C
B1 68.75% (21-24)
Gemma en Hilda
75.0%  *o2H +2
50.0%  *o3H +1
87.5%  *o3SA +2
62.5%  n3Rt C
Gespeeld: 8x, 85.94%; tegengespeeld: 12x, 44.27%
 
Paar B6: Erica en Arnold: 51.95% (7)
B11 40.62% (1-4)
Joke en Liesbeth
25.0%  w2Sch +2
0.0%  w3Sch +2
50.0%  *z2K C
87.5%  o3H +1
B10 75.00% (5-8)
Piet en Henry
50.0%  w3Sch -1
100.0%  o2H -1
50.0%  w2Sch +1
100.0%  w3SA -1
B5 59.38% (9-12)
Martin en Yvonne
100.0%  *o3SA +1
87.5%  *w3SA +1
25.0%  n3Rt C
25.0%  *o5Rt +2
B9 27.34% (13-16)
Tineke en Teun
25.0%  n2Sch +1
25.0%  z3SA +1
25.0%  *o3SA -3
34.4%  n3SA +1
B7 62.50% (17-20)
Bouwina en Hannie
100.0%  *z1SA +1
0.0%  *z4H -2
87.5%  o4Sch -1
62.5%  *z2K -1
B3 46.88% (21-24)
Lenie en Riet
75.0%  w3H -1
0.0%  o4H +1
12.5%  o3SA +2
100.0%  w2SA-Dbl-3
Gespeeld: 8x, 56.25%; tegengespeeld: 16x, 49.81%
 
Paar B7: Bouwina en Hannie: 56.09% (4)
B4 75.00% (1-4)
Tine en Iet
37.5%  *w1Sch +2
75.0%  *o2SA +1
100.0%  n3Sch -2
87.5%  *o4H C
B1 37.50% (5-8)
Gemma en Hilda
0.0%  *w2Rt -2
87.5%  *o2H +1
12.5%  *w2Sch C
50.0%  *w3SA +1
STILZIT spellen 9 - 12
 
 
B8 61.72% (13-16)
Anneke en Duty
25.0%  o3H -1
100.0%  *z3SA +2
25.0%  w3Rt C
96.9%  *n3SA +2
B6 37.50% (17-20)
Erica en Arnold
0.0%  z1SA +1
100.0%  z4H -2
12.5%  *o4Sch -1
37.5%  z2K -1
B2 68.75% (21-24)
Jannie en Gemma
100.0%  o4H -2
87.5%  o2H +1
50.0%  o3SA +1
37.5%  *n3Rt C
Gespeeld: 11x, 54.26%; tegengespeeld: 9x, 58.33%
 
Paar B8: Anneke en Duty: 31.90% (11)
B5 12.50% (1-4)
Martin en Yvonne
0.0%  n3H -2
37.5%  *w3Sch C
0.0%  z3K C
12.5%  *w3H +1
B9 18.75% (5-8)
Tineke en Teun
0.0%  o2Sch +1
62.5%  *z4Rt -1
12.5%  w2Sch +2
0.0%  w3SA +2
B3 53.12% (9-12)
Lenie en Riet
50.0%  *o2Rt +1
37.5%  *w3SA C
100.0%  n5Rt-Dbl-3
25.0%  *w5Rt +2
B7 38.28% (13-16)
Bouwina en Hannie
75.0%  *o3H -1
0.0%  z3SA +2
75.0%  *w3Rt C
3.1%  n3SA +2
B11 25.00% (17-20)
Joke en Liesbeth
25.0%  z3K C
25.0%  *w3Sch -1
50.0%  *o2Sch C
0.0%  *o2Rt C
B10 43.75% (21-24)
Piet en Henry
50.0%  Pas
12.5%  *o2H +1
12.5%  *o3Rt +2
100.0%  n2Rt C
Gespeeld: 13x, 36.54%; tegengespeeld: 10x, 24.06%
 
Paar B9: Tineke en Teun: 59.53% (2)
STILZIT spellen 1 - 4
 
 
B8 81.25% (5-8)
Anneke en Duty
100.0%  *o2Sch +1
37.5%  z4Rt -1
87.5%  *w2Sch +2
100.0%  *w3SA +2
B2 65.62% (9-12)
Jannie en Gemma
75.0%  *o3SA C
37.5%  *w3SA C
62.5%  n4Rt -2
87.5%  *o3SA +4
B6 72.66% (13-16)
Erica en Arnold
75.0%  *n2Sch +1
75.0%  *z3SA +1
75.0%  o3SA -3
65.6%  *n3SA +1
B10 25.00% (17-20)
Piet en Henry
25.0%  *z1SA -2
50.0%  *z4H -1
0.0%  w4Sch C
25.0%  o3Rt C
B4 53.12% (21-24)
Tine en Iet
100.0%  *o4H C
75.0%  *o4H C
12.5%  *o3Rt +2
25.0%  z2SA +1
Gespeeld: 14x, 68.97%; tegengespeeld: 6x, 37.50%
 
Paar B10: Piet en Henry: 52.34% (6)
B3 65.62% (1-4)
Lenie en Riet
100.0%  *o2SA +2
0.0%  *w4Sch -1
75.0%  n2SA -1
87.5%  *o4H C
B6 25.00% (5-8)
Erica en Arnold
50.0%  *w3Sch -1
0.0%  *o2H -1
50.0%  *w2Sch +1
0.0%  *w3SA -1
B11 40.62% (9-12)
Joke en Liesbeth
12.5%  *o3SA -1
0.0%  *w2SA +1
62.5%  n4Rt -2
87.5%  *w3SA +4
B4 51.56% (13-16)
Tine en Iet
25.0%  z3Sch C
50.0%  z3SA C
50.0%  *o4Sch -1
81.2%  z3SA C
B9 75.00% (17-20)
Tineke en Teun
75.0%  z1SA -2
50.0%  z4H -1
100.0%  *w4Sch C
75.0%  *o3Rt C
B8 56.25% (21-24)
Anneke en Duty
50.0%  Pas
87.5%  o2H +1
87.5%  o3Rt +2
0.0%  *n2Rt C
Gespeeld: 14x, 43.75%; tegengespeeld: 9x, 65.97%
 
Paar B11: Joke en Liesbeth: 59.21% (3)
B6 59.38% (1-4)
Erica en Arnold
75.0%  *w2Sch +2
100.0%  *w3Sch +2
50.0%  z2K C
12.5%  *o3H +1
B2 43.75% (5-8)
Jannie en Gemma
25.0%  *n2SA -1
12.5%  o3H C
87.5%  w2Sch C
50.0%  w3SA +1
B10 59.38% (9-12)
Piet en Henry
87.5%  o3SA -1
100.0%  w2SA +1
37.5%  *n4Rt -2
12.5%  w3SA +4
B1 58.33% (13-16)
Gemma en Hilda
100.0%  z4Sch -1
75.0%  z2SA +3
0.0%  *o4Sch -4
vervallen
B8 75.00% (17-20)
Anneke en Duty
75.0%  *z3K C
75.0%  w3Sch -1
50.0%  o2Sch C
100.0%  o2Rt C
STILZIT spellen 21 - 24
 
 
Gespeeld: 7x, 46.43%; tegengespeeld: 13x, 61.54%
 
Paar C1: Arja en Corry: 49.58% (6)
C2 52.50% (1-4)
Henk en Ron
40.0%  o1SA +1
60.0%  w3H -1
100.0%  w2SA -3
10.0%  o4H +1
C7 67.50% (5-8)
Diny en Marianne
90.0%  *n1SA +2
80.0%  o4H -2
20.0%  w2Sch +2
80.0%  w3SA C
C4 47.50% (9-12)
Ria en Gerti
0.0%  o3SA +1
100.0%  w3SA -1
60.0%  w3H -2
30.0%  o5Rt +2
C11 45.00% (13-16)
Leo en Trinette
50.0%  *z3Sch C
80.0%  *n4Sch C
50.0%  w3Rt C
0.0%  *n3SA -2
C12 47.50% (17-20)
Corry en Frans
60.0%  *w3Rt +1
50.0%  z4H -1
0.0%  *o3SA -1
80.0%  *o2SA C
C5 37.50% (21-24)
Truus en Cees
100.0%  Pas
50.0%  o2H +1
0.0%  o3SA +3
0.0%  *n3Rt -3
Gespeeld: 8x, 45.00%; tegengespeeld: 15x, 48.67%
 
Paar C2: Henk en Ron: 72.50% (1)
C1 47.50% (1-4)
Arja en Corry
60.0%  *o1SA +1
40.0%  *w3H -1
0.0%  *w2SA -3
90.0%  *o4H +1
C11 67.50% (5-8)
Leo en Trinette
60.0%  z2H -1
80.0%  *o2H +1
80.0%  *w2Sch +2
50.0%  *w3SA +1
C9 70.00% (9-12)
Marjan en Ina
100.0%  w2SA C
50.0%  w3Rt +1
100.0%  w5K -3
30.0%  o5Rt +2
C5 87.50% (13-16)
Truus en Cees
90.0%  *z2Sch +2
100.0%  *n3SA +1
80.0%  w4Rt -1
80.0%  *n3SA +1
C3 87.50% (17-20)
Cor en Willem
80.0%  *z1SA -1
90.0%  *z3H C
80.0%  o2Sch +1
100.0%  Pas
C7 75.00% (21-24)
Diny en Marianne
100.0%  *o3H +1
50.0%  *o3H C
70.0%  *o3SA +2
80.0%  n2Rt -1
Gespeeld: 15x, 70.67%; tegengespeeld: 8x, 72.50%
 
Paar C3: Cor en Willem: 43.33% (10)
C10 42.50% (1-4)
Cok en Wil
70.0%  w1Sch +1
0.0%  w3H C
0.0%  o3H C
100.0%  w2H +2
C4 32.50% (5-8)
Ria en Gerti
10.0%  *z2H -2
0.0%  o2H +2
70.0%  w2Sch +1
50.0%  w3SA +1
C8 42.50% (9-12)
Martien en Han
70.0%  w2K +2
50.0%  o2Rt +2
20.0%  *n5Rt -3
30.0%  o5Rt +2
C12 72.50% (13-16)
Corry en Frans
50.0%  n2Sch +1
80.0%  z1K +1
90.0%  *w3Rt +1
70.0%  n3SA -1
C2 12.50% (17-20)
Henk en Ron
20.0%  z1SA -1
10.0%  z3H C
20.0%  *o2Sch +1
0.0%  Pas
C6 57.50% (21-24)
Lenny en Woet
60.0%  *o3H C
50.0%  *o2H +1
70.0%  *o3SA +2
50.0%  n2Rt C
Gespeeld: 7x, 45.71%; tegengespeeld: 16x, 45.00%
 
Paar C4: Ria en Gerti: 57.08% (3)
C7 40.00% (1-4)
Diny en Marianne
20.0%  o1SA +3
60.0%  w4Sch -1
40.0%  *z2SA C
40.0%  o4H C
C3 67.50% (5-8)
Cor en Willem
90.0%  z2H -2
100.0%  *o2H +2
30.0%  *w2Sch +1
50.0%  *w3SA +1
C1 52.50% (9-12)
Arja en Corry
100.0%  *o3SA +1
0.0%  *w3SA -1
40.0%  *w3H -2
70.0%  *o5Rt +2
C10 50.00% (13-16)
Cok en Wil
90.0%  *z3Sch +1
0.0%  *n4Sch -2
50.0%  w3Rt C
60.0%  *n3SA C
C5 67.50% (17-20)
Truus en Cees
100.0%  z1SA -4
10.0%  z3H C
60.0%  *w1Sch +4
100.0%  *o2Rt +2
C9 65.00% (21-24)
Marjan en Ina
80.0%  *z3Rt -1
50.0%  o3H C
80.0%  o5Rt +1
50.0%  *n1Rt +1
Gespeeld: 15x, 58.00%; tegengespeeld: 9x, 55.56%
 
Paar C5: Truus en Cees: 37.08% (12)
C8 27.50% (1-4)
Martien en Han
0.0%  w4Sch +1
20.0%  o1SA +1
20.0%  w1Rt +1
70.0%  o3H +2
C12 47.50% (5-8)
Corry en Frans
90.0%  n2Rt -2
20.0%  *o4H -2
80.0%  *w2Sch +2
0.0%  *w3SA -1
C6 40.00% (9-12)
Lenny en Woet
70.0%  o2Rt +2
0.0%  w3SA C
0.0%  *n4Rt-Dbl-2
90.0%  o3Rt +4
C2 12.50% (13-16)
Henk en Ron
10.0%  z2Sch +2
0.0%  n3SA +1
20.0%  *w4Rt -1
20.0%  n3SA +1
C4 32.50% (17-20)
Ria en Gerti
0.0%  *z1SA -4
90.0%  *z3H C
40.0%  w1Sch +4
0.0%  o2Rt +2
C1 62.50% (21-24)
Arja en Corry
0.0%  Pas
50.0%  *o2H +1
100.0%  *o3SA +3
100.0%  n3Rt -3
Gespeeld: 9x, 40.00%; tegengespeeld: 14x, 37.86%
 
Paar C6: Lenny en Woet: 50.83% (5)
C11 60.00% (1-4)
Leo en Trinette
100.0%  w2Sch -1
60.0%  w2Sch -1
70.0%  o3H -2
10.0%  o4H +1
C10 62.50% (5-8)
Cok en Wil
60.0%  *n2SA C
80.0%  o3H -2
100.0%  w2Sch C
10.0%  w3SA +2
C5 60.00% (9-12)
Truus en Cees
30.0%  *o2Rt +2
100.0%  *w3SA C
100.0%  n4Rt-Dbl-2
10.0%  *o3Rt +4
C9 52.50% (13-16)
Marjan en Ina
80.0%  *o2H C
60.0%  z2SA +1
0.0%  *w5Rt -2
70.0%  n3SA -1
C7 27.50% (17-20)
Diny en Marianne
40.0%  w2Rt +2
0.0%  *z4H-Dbl-1
10.0%  o4Sch C
60.0%  o2Rt +1
C3 42.50% (21-24)
Cor en Willem
40.0%  o3H C
50.0%  o2H +1
30.0%  o3SA +2
50.0%  *n2Rt C
Gespeeld: 8x, 41.25%; tegengespeeld: 16x, 55.62%
 
Paar C7: Diny en Marianne: 47.08% (8)
C4 60.00% (1-4)
Ria en Gerti
80.0%  *o1SA +3
40.0%  *w4Sch -1
60.0%  z2SA C
60.0%  *o4H C
C1 32.50% (5-8)
Arja en Corry
10.0%  n1SA +2
20.0%  *o4H -2
80.0%  *w2Sch +2
20.0%  *w3SA C
C12 50.00% (9-12)
Corry en Frans
40.0%  o2SA +1
50.0%  o4Rt C
80.0%  *n3Rt C
30.0%  o5Rt +2
C8 42.50% (13-16)
Martien en Han
0.0%  *z4Sch -3
60.0%  *n3SA C
10.0%  w3Rt +1
100.0%  *z3SA +2
C6 72.50% (17-20)
Lenny en Woet
60.0%  *w2Rt +2
100.0%  z4H-Dbl-1
90.0%  *o4Sch C
40.0%  *o2Rt +1
C2 25.00% (21-24)
Henk en Ron
0.0%  o3H +1
50.0%  o3H C
30.0%  o3SA +2
20.0%  *n2Rt -1
Gespeeld: 14x, 53.57%; tegengespeeld: 10x, 38.00%
 
Paar C8: Martien en Han: 57.50% (2)
C5 72.50% (1-4)
Truus en Cees
100.0%  *w4Sch +1
80.0%  *o1SA +1
80.0%  *w1Rt +1
30.0%  *o3H +2
C9 52.50% (5-8)
Marjan en Ina
90.0%  w2Rt -3
40.0%  o3H -1
70.0%  w2Sch +1
10.0%  w3SA +2
C3 57.50% (9-12)
Cor en Willem
30.0%  *w2K +2
50.0%  *o2Rt +2
80.0%  n5Rt -3
70.0%  *o5Rt +2
C7 57.50% (13-16)
Diny en Marianne
100.0%  z4Sch -3
40.0%  n3SA C
90.0%  *w3Rt +1
0.0%  z3SA +2
C11 67.50% (17-20)
Leo en Trinette
60.0%  *w2Rt +2
80.0%  *w3Sch C
90.0%  *o4Sch C
40.0%  *w2Sch C
C10 37.50% (21-24)
Cok en Wil
60.0%  *o2H +1
50.0%  *o3H C
40.0%  *o3SA +1
0.0%  n3Rt C
Gespeeld: 15x, 63.33%; tegengespeeld: 9x, 47.78%
 
Paar C9: Marjan en Ina: 50.83% (4)
C12 77.50% (1-4)
Corry en Frans
70.0%  w2Sch C
100.0%  w4Sch -2
70.0%  w2SA -2
70.0%  o3H +2
C8 47.50% (5-8)
Martien en Han
10.0%  *w2Rt -3
60.0%  *o3H -1
30.0%  *w2Sch +1
90.0%  *w3SA +2
C2 30.00% (9-12)
Henk en Ron
0.0%  *w2SA C
50.0%  *w3Rt +1
0.0%  *w5K -3
70.0%  *o5Rt +2
C6 47.50% (13-16)
Lenny en Woet
20.0%  o2H C
40.0%  *z2SA +1
100.0%  w5Rt -2
30.0%  *n3SA -1
C10 67.50% (17-20)
Cok en Wil
100.0%  *z1SA +1
50.0%  *z3H -1
60.0%  o3Sch +1
60.0%  o2Rt +1
C4 35.00% (21-24)
Ria en Gerti
20.0%  z3Rt -1
50.0%  *o3H C
20.0%  *o5Rt +1
50.0%  n1Rt +1
Gespeeld: 14x, 42.86%; tegengespeeld: 10x, 62.00%
 
Paar C10: Cok en Wil: 48.33% (7)
C3 57.50% (1-4)
Cor en Willem
30.0%  *w1Sch +1
100.0%  *w3H C
100.0%  *o3H C
0.0%  *w2H +2
C6 37.50% (5-8)
Lenny en Woet
40.0%  n2SA C
20.0%  *o3H -2
0.0%  *w2Sch C
90.0%  *w3SA +2
C11 50.00% (9-12)
Leo en Trinette
80.0%  *o3SA C
50.0%  *o3Rt +1
60.0%  *o4Sch -1
10.0%  *o2Rt +5
C4 50.00% (13-16)
Ria en Gerti
10.0%  z3Sch +1
100.0%  n4Sch -2
50.0%  *w3Rt C
40.0%  n3SA C
C9 32.50% (17-20)
Marjan en Ina
0.0%  z1SA +1
50.0%  z3H -1
40.0%  *o3Sch +1
40.0%  *o2Rt +1
C8 62.50% (21-24)
Martien en Han
40.0%  o2H +1
50.0%  o3H C
60.0%  o3SA +1
100.0%  *n3Rt C
Gespeeld: 15x, 51.33%; tegengespeeld: 9x, 43.33%
 
Paar C11: Leo en Trinette: 46.25% (9)
C6 40.00% (1-4)
Lenny en Woet
0.0%  *w2Sch -1
40.0%  *w2Sch -1
30.0%  *o3H -2
90.0%  *o4H +1
C2 32.50% (5-8)
Henk en Ron
40.0%  *z2H -1
20.0%  o2H +1
20.0%  w2Sch +2
50.0%  w3SA +1
C10 50.00% (9-12)
Cok en Wil
20.0%  o3SA C
50.0%  o3Rt +1
40.0%  o4Sch -1
90.0%  o2Rt +5
C1 55.00% (13-16)
Arja en Corry
50.0%  z3Sch C
20.0%  n4Sch C
50.0%  *w3Rt C
100.0%  n3SA -2
C8 32.50% (17-20)
Martien en Han
40.0%  w2Rt +2
20.0%  w3Sch C
10.0%  o4Sch C
60.0%  w2Sch C
C12 67.50% (21-24)
Corry en Frans
40.0%  o3H C
50.0%  o2H +1
100.0%  o4Sch -2
80.0%  o3Sch -2
Gespeeld: 6x, 41.67%; tegengespeeld: 18x, 47.78%
 
Paar C12: Corry en Frans: 39.58% (11)
C9 22.50% (1-4)
Marjan en Ina
30.0%  *w2Sch C
0.0%  *w4Sch -2
30.0%  *w2SA -2
30.0%  *o3H +2
C5 52.50% (5-8)
Truus en Cees
10.0%  *n2Rt -2
80.0%  o4H -2
20.0%  w2Sch +2
100.0%  w3SA -1
C7 50.00% (9-12)
Diny en Marianne
60.0%  *o2SA +1
50.0%  *o4Rt C
20.0%  n3Rt C
70.0%  *o5Rt +2
C3 27.50% (13-16)
Cor en Willem
50.0%  *n2Sch +1
20.0%  *z1K +1
10.0%  w3Rt +1
30.0%  *n3SA -1
C1 52.50% (17-20)
Arja en Corry
40.0%  w3Rt +1
50.0%  *z4H -1
100.0%  o3SA -1
20.0%  o2SA C
C11 32.50% (21-24)
Leo en Trinette
60.0%  *o3H C
50.0%  *o2H +1
0.0%  *o4Sch -2
20.0%  *o3Sch -2
Gespeeld: 16x, 35.00%; tegengespeeld: 8x, 48.75%