menu

BC Brogilo

Scores Competitie 2021-2022 zitting nr.23 d.d. 10-05-2022


Paar A1: Kees en Jos: 64.06% (1)
A2 56.25% (1-4)
Magda en Klaas
75.0%  o1SA C
37.5%  w4Rt -1
50.0%  w3H +1
62.5%  w2SA -2
A10 84.38% (5-8)
Dick en Mariëtte
50.0%  *o5Rt -1
87.5%  *w2Rt +1
100.0%  n3SA C
100.0%  z5H-Dbl-4
A7 37.50% (9-12)
Tineke en Teun
25.0%  *w3Sch +1
87.5%  n4Sch -1
25.0%  n3SA +1
12.5%  *w4Sch -1
A9 75.00% (13-16)
Erica en Arnold
87.5%  *n1SA +1
100.0%  w3H -3
62.5%  w4Sch -1
50.0%  *n2Sch C
A5 59.38% (17-20)
André en Gemma
50.0%  z3SA -1
87.5%  *o2SA +2
100.0%  z4Rt -3
0.0%  *o3SA -2
A3 71.88% (21-24)
Fred en Jolande
100.0%  *z2SA C
100.0%  w3SA -4
0.0%  o3SA C
87.5%  *n3SA C
Gespeeld: 10x, 58.75%; tegengespeeld: 14x, 67.86%
 
Paar A2: Magda en Klaas: 58.33% (2)
A1 43.75% (1-4)
Kees en Jos
25.0%  *o1SA C
62.5%  *w4Rt -1
50.0%  *w3H +1
37.5%  *w2SA -2
A7 78.12% (5-8)
Tineke en Teun
87.5%  *o3Rt +1
87.5%  *w2Rt +1
62.5%  z4H C
75.0%  z4H-Dbl-2
A3 68.75% (9-12)
Fred en Jolande
25.0%  *w3Sch +1
87.5%  z4H -1
87.5%  n3SA C
75.0%  *w4Sch C
A5 59.38% (13-16)
André en Gemma
87.5%  *n1SA +1
50.0%  *n2Sch -1
100.0%  *n3H C
0.0%  *z3SA -2
A4 34.38% (17-20)
Inge en Joyce
25.0%  z3SA C
12.5%  *o2SA C
25.0%  *o3H -1
75.0%  *w3K C
A9 65.62% (21-24)
Erica en Arnold
75.0%  n3K -1
25.0%  *w3SA -3
62.5%  *w3Sch -1
100.0%  n3Sch C
Gespeeld: 17x, 52.21%; tegengespeeld: 7x, 73.21%
 
Paar A3: Fred en Jolande: 54.17% (4)
A6 46.88% (1-4)
Sonja en Tilly
0.0%  *o3SA -3
100.0%  *w3Rt +1
12.5%  *w3H C
75.0%  z2H +1
A4 87.50% (5-8)
Inge en Joyce
100.0%  o4Rt -3
87.5%  *n1SA C
87.5%  *n3SA +1
75.0%  w3Sch C
A2 31.25% (9-12)
Magda en Klaas
75.0%  w3Sch +1
12.5%  *z4H -1
12.5%  *n3SA C
25.0%  w4Sch C
A10 43.75% (13-16)
Dick en Mariëtte
25.0%  *n1SA C
50.0%  *n2Sch -1
25.0%  w2Sch +2
75.0%  *n3Sch C
A8 87.50% (17-20)
Anneke en Piet
100.0%  *n4H C
87.5%  o2SA C
100.0%  *n3Sch +1
62.5%  w3SA -1
A1 28.12% (21-24)
Kees en Jos
0.0%  z2SA C
0.0%  *w3SA -4
100.0%  *o3SA C
12.5%  n3SA C
Gespeeld: 14x, 54.46%; tegengespeeld: 10x, 53.75%
 
Paar A4: Inge en Joyce: 39.58% (9)
A7 21.88% (1-4)
Tineke en Teun
0.0%  o1SA +2
75.0%  w5Rt -2
12.5%  w4H C
0.0%  *z2H C
A3 12.50% (5-8)
Fred en Jolande
0.0%  *o4Rt -3
12.5%  n1SA C
12.5%  n3SA +1
25.0%  *w3Sch C
A9 34.38% (9-12)
Erica en Arnold
25.0%  *w3Sch +1
12.5%  n3Sch +1
25.0%  n3SA +1
75.0%  *w4Sch C
A6 59.38% (13-16)
Sonja en Tilly
25.0%  *n1SA C
50.0%  *n2Sch -1
62.5%  w4Sch -1
100.0%  o3H -2
A2 65.62% (17-20)
Magda en Klaas
75.0%  *z3SA C
87.5%  o2SA C
75.0%  o3H -1
25.0%  w3K C
A5 43.75% (21-24)
André en Gemma
50.0%  *o1Sch C
100.0%  *w3SA C
12.5%  *w2Sch -2
12.5%  n3SA C
Gespeeld: 11x, 39.77%; tegengespeeld: 13x, 39.42%
 
Paar A5: André en Gemma: 38.02% (10)
A10 37.50% (1-4)
Dick en Mariëtte
37.5%  o1SA +1
37.5%  w4Rt -1
12.5%  w4H C
62.5%  o3Sch -2
A8 12.50% (5-8)
Anneke en Piet
25.0%  *o5Rt -2
12.5%  n1SA C
12.5%  n3SA +1
0.0%  z4H -2
A6 40.62% (9-12)
Sonja en Tilly
12.5%  o4Sch C
50.0%  *n2Sch +1
12.5%  *n3SA C
87.5%  w3SA -1
A2 40.62% (13-16)
Magda en Klaas
12.5%  n1SA +1
50.0%  n2Sch -1
0.0%  n3H C
100.0%  z3SA -2
A1 40.62% (17-20)
Kees en Jos
50.0%  *z3SA -1
12.5%  o2SA +2
0.0%  *z4Rt -3
100.0%  o3SA -2
A4 56.25% (21-24)
Inge en Joyce
50.0%  o1Sch C
0.0%  w3SA C
87.5%  w2Sch -2
87.5%  *n3SA C
Gespeeld: 6x, 37.50%; tegengespeeld: 18x, 38.19%
 
Paar A6: Sonja en Tilly: 55.73% (3)
A3 53.12% (1-4)
Fred en Jolande
100.0%  o3SA -3
0.0%  w3Rt +1
87.5%  w3H C
25.0%  *z2H +1
A9 37.50% (5-8)
Erica en Arnold
12.5%  o3Rt +1
50.0%  *z3K -1
37.5%  *z4H C
50.0%  w3Sch +1
A5 59.38% (9-12)
André en Gemma
87.5%  *o4Sch C
50.0%  n2Sch +1
87.5%  n3SA C
12.5%  *w3SA -1
A4 40.62% (13-16)
Inge en Joyce
75.0%  n1SA C
50.0%  n2Sch -1
37.5%  *w4Sch -1
0.0%  *o3H -2
A7 78.12% (17-20)
Tineke en Teun
87.5%  n3SA -3
50.0%  *o2SA +1
75.0%  *o2H +1
100.0%  *o3SA C
A8 65.62% (21-24)
Anneke en Piet
75.0%  w1Sch -1
50.0%  w3SA -1
87.5%  w3Sch -2
50.0%  *n3H +1
Gespeeld: 11x, 47.73%; tegengespeeld: 13x, 62.50%
 
Paar A7: Tineke en Teun: 45.83% (7)
A4 78.12% (1-4)
Inge en Joyce
100.0%  *o1SA +2
25.0%  *w5Rt -2
87.5%  *w4H C
100.0%  z2H C
A2 21.88% (5-8)
Magda en Klaas
12.5%  o3Rt +1
12.5%  w2Rt +1
37.5%  *z4H C
25.0%  *z4H-Dbl-2
A1 62.50% (9-12)
Kees en Jos
75.0%  w3Sch +1
12.5%  *n4Sch -1
75.0%  *n3SA +1
87.5%  w4Sch -1
A8 12.50% (13-16)
Anneke en Piet
25.0%  *z2Rt C
0.0%  *n3Sch -2
0.0%  *n4H -2
25.0%  *n3Rt -1
A6 21.88% (17-20)
Sonja en Tilly
12.5%  *n3SA -3
50.0%  o2SA +1
25.0%  o2H +1
0.0%  o3SA C
A10 78.12% (21-24)
Dick en Mariëtte
100.0%  n1SA -2
75.0%  *o3Rt +2
62.5%  *w2Sch -1
75.0%  n2SA +1
Gespeeld: 14x, 40.18%; tegengespeeld: 10x, 53.75%
 
Paar A8: Anneke en Piet: 48.44% (6)
A9 18.75% (1-4)
Erica en Arnold
62.5%  *o1SA +1
0.0%  *o5Rt-Dbl-2
12.5%  *w3H C
0.0%  *w2SA -3
A5 87.50% (5-8)
André en Gemma
75.0%  o5Rt -2
87.5%  *n1SA C
87.5%  *n3SA +1
100.0%  *z4H -2
A10 50.00% (9-12)
Dick en Mariëtte
87.5%  *o4Sch C
12.5%  n2Sch +2
25.0%  n3SA +1
75.0%  *w4Sch C
A7 87.50% (13-16)
Tineke en Teun
75.0%  z2Rt C
100.0%  n3Sch -2
100.0%  n4H -2
75.0%  n3Rt -1
A3 12.50% (17-20)
Fred en Jolande
0.0%  n4H C
12.5%  *o2SA C
0.0%  n3Sch +1
37.5%  *w3SA -1
A6 34.38% (21-24)
Sonja en Tilly
25.0%  *w1Sch -1
50.0%  *w3SA -1
12.5%  *w3Sch -2
50.0%  n3H +1
Gespeeld: 14x, 46.43%; tegengespeeld: 10x, 51.25%
 
Paar A9: Erica en Arnold: 50.52% (5)
A8 81.25% (1-4)
Anneke en Piet
37.5%  o1SA +1
100.0%  o5Rt-Dbl-2
87.5%  w3H C
100.0%  w2SA -3
A6 62.50% (5-8)
Sonja en Tilly
87.5%  *o3Rt +1
50.0%  z3K -1
62.5%  z4H C
50.0%  *w3Sch +1
A4 65.62% (9-12)
Inge en Joyce
75.0%  w3Sch +1
87.5%  *n3Sch +1
75.0%  *n3SA +1
25.0%  w4Sch C
A1 25.00% (13-16)
Kees en Jos
12.5%  n1SA +1
0.0%  *w3H -3
37.5%  *w4Sch -1
50.0%  n2Sch C
A10 34.38% (17-20)
Dick en Mariëtte
12.5%  *n4H -3
12.5%  o2SA +2
50.0%  *z3Rt -2
62.5%  o2SA -1
A2 34.38% (21-24)
Magda en Klaas
25.0%  *n3K -1
75.0%  w3SA -3
37.5%  w3Sch -1
0.0%  *n3Sch C
Gespeeld: 10x, 42.50%; tegengespeeld: 14x, 56.25%
 
Paar A10: Dick en Mariëtte: 45.31% (8)
A5 62.50% (1-4)
André en Gemma
62.5%  *o1SA +1
62.5%  *w4Rt -1
87.5%  *w4H C
37.5%  *o3Sch -2
A1 15.62% (5-8)
Kees en Jos
50.0%  o5Rt -1
12.5%  w2Rt +1
0.0%  *n3SA C
0.0%  *z5H-Dbl-4
A8 50.00% (9-12)
Anneke en Piet
12.5%  o4Sch C
87.5%  *n2Sch +2
75.0%  *n3SA +1
25.0%  w4Sch C
A3 56.25% (13-16)
Fred en Jolande
75.0%  n1SA C
50.0%  n2Sch -1
75.0%  *w2Sch +2
25.0%  n3Sch C
A9 65.62% (17-20)
Erica en Arnold
87.5%  n4H -3
87.5%  *o2SA +2
50.0%  z3Rt -2
37.5%  *o2SA -1
A7 21.88% (21-24)
Tineke en Teun
0.0%  *n1SA -2
25.0%  o3Rt +2
37.5%  w2Sch -1
25.0%  *n2SA +1
Gespeeld: 13x, 49.04%; tegengespeeld: 11x, 40.91%