menu

BC Brogilo

Scores Competitie 2021-2022 zitting nr.16 d.d. 22-03-2022


Paar B1: Marjan en Ina: 45.42% (10)
B2 45.83% (1-4)
Henny en Han
83.3%  *n4Sch -1
41.7%  *z2SA +1
16.7%  w5Rt C
41.7%  w1SA +3
STILZIT spellen 5 - 8
 
 
B14 29.17% (9-12)
Sonja en Tilly
50.0%  *o2Sch -1
8.3%  n4Sch +2
25.0%  z3Sch C
33.3%  n3Rt +2
B12 41.67% (13-16)
Dorrie en Hennie
25.0%  *z3H -2
41.7%  *z3Rt -1
25.0%  o4H +2
75.0%  *n5Rt C
B4 56.25% (17-20)
Piet en Henry
83.3%  *w3H C
0.0%  n2SA C
100.0%  *w4H-DblC
41.7%  n3SA -1
B10 54.17% (21-24)
Tine en Iet
66.7%  o1SA -1
0.0%  *n3K -2
100.0%  w4Sch -1
50.0%  w5Rt-Dbl-1
Gespeeld: 9x, 55.56%; tegengespeeld: 11x, 37.13%
 
Paar B2: Henny en Han: 54.51% (5)
B1 54.17% (1-4)
Marjan en Ina
16.7%  n4Sch -1
58.3%  z2SA +1
83.3%  *w5Rt C
58.3%  *w1SA +3
B15 64.58% (5-8)
Corry en Frans
66.7%  o3H -1
16.7%  *n3Rt C
91.7%  o4H -2
83.3%  o2SA +2
B9 29.17% (9-12)
Leo en Trinette
0.0%  o3Sch C
16.7%  *n3Sch +2
33.3%  o4H -2
66.7%  w3Sch -3
B11 50.00% (13-16)
Anneke en Duty
41.7%  *o3Rt +2
58.3%  z3Rt -1
75.0%  *o4H +2
25.0%  n5Rt C
B13 81.25% (17-20)
Ria en Gerti
66.7%  *w2H C
100.0%  z1SA -2
75.0%  *w4H C
83.3%  n3Sch -2
B3 47.92% (21-24)
Cor en Willem
100.0%  w2SA -2
25.0%  *n3SA -1
50.0%  w4Sch C
16.7%  *n4Sch -1
Gespeeld: 10x, 47.51%; tegengespeeld: 14x, 59.52%
 
Paar B3: Cor en Willem: 55.42% (3)
B16 47.92% (1-4)
Henk en Ron
58.3%  o2H +1
8.3%  *z3Sch C
83.3%  o4H -1
41.7%  o1SA +3
B4 60.42% (5-8)
Piet en Henry
16.7%  o2H C
58.3%  o3Sch-Dbl-1
66.7%  o4H -1
100.0%  o5K -1
B8 54.17% (9-12)
Marianne en Martien
50.0%  o3Sch -1
0.0%  w4Rt -1
100.0%  *n3Rt +2
66.7%  w3Sch -3
STILZIT spellen 13 - 16
 
 
B12 62.50% (17-20)
Dorrie en Hennie
75.0%  w4H -1
66.7%  w1SA C
91.7%  w4H -1
16.7%  *n3SA -2
B2 52.08% (21-24)
Henny en Han
0.0%  *w2SA -2
75.0%  n3SA -1
50.0%  *w4Sch C
83.3%  n4Sch -1
Gespeeld: 5x, 35.00%; tegengespeeld: 15x, 62.23%
 
Paar B4: Piet en Henry: 50.00% (8)
B15 52.08% (1-4)
Corry en Frans
66.7%  *w4K +1
91.7%  z3Sch C
16.7%  *w3SA -1
33.3%  *w2SA C
B3 39.58% (5-8)
Cor en Willem
83.3%  *o2H C
41.7%  *o3Sch-Dbl-1
33.3%  *o4H -1
0.0%  *o5K -1
B13 47.92% (9-12)
Ria en Gerti
16.7%  *o3SA -2
41.7%  n4Sch +1
100.0%  z4Sch -1
33.3%  *w2Sch -3
B5 70.83% (13-16)
Anja en Joke
100.0%  *z1SA C
83.3%  *z2Rt +1
83.3%  o4H C
16.7%  *n4Rt +1
B1 43.75% (17-20)
Marjan en Ina
16.7%  w3H C
100.0%  *n2SA C
0.0%  w4H-DblC
58.3%  *n3SA -1
B7 45.83% (21-24)
Diny en Marianne
25.0%  o1SA C
25.0%  *n3K -1
50.0%  w4Sch C
83.3%  *n4Sch C
Gespeeld: 16x, 49.47%; tegengespeeld: 8x, 51.05%
 
Paar B5: Anja en Joke: 38.75% (14)
B8 31.25% (1-4)
Marianne en Martien
0.0%  n4Sch C
58.3%  z2SA +1
50.0%  *o2H +1
16.7%  *w2SA -1
B10 29.17% (5-8)
Tine en Iet
33.3%  *o3H -1
0.0%  n3SA +1
8.3%  *o4H -2
75.0%  *o3SA +1
STILZIT spellen 9 - 12
 
 
B4 29.17% (13-16)
Piet en Henry
0.0%  z1SA C
16.7%  z2Rt +1
16.7%  *o4H C
83.3%  n4Rt +1
B16 54.17% (17-20)
Henk en Ron
75.0%  o3Sch -1
33.3%  *z1SA -1
25.0%  w4H C
83.3%  *z3Rt +1
B14 50.00% (21-24)
Sonja en Tilly
0.0%  o1SA +1
66.7%  o3Sch -2
50.0%  w4Sch C
83.3%  *n4Sch C
Gespeeld: 9x, 44.43%; tegengespeeld: 11x, 34.09%
 
Paar B7: Diny en Marianne: 45.42% (11)
STILZIT spellen 1 - 4
 
 
B16 64.58% (5-8)
Henk en Ron
83.3%  *w2H C
41.7%  *o3Sch -2
58.3%  *o2H C
75.0%  *o3SA +1
B10 62.50% (9-12)
Tine en Iet
83.3%  *o2Sch C
41.7%  n4Sch +1
25.0%  z2Sch +1
100.0%  z5H-Dbl-3
B8 20.83% (13-16)
Marianne en Martien
0.0%  w3SA C
41.7%  *z3Rt -1
25.0%  o4H +2
16.7%  *n3Rt +2
B14 25.00% (17-20)
Sonja en Tilly
25.0%  *w3H -1
66.7%  z1SA -1
8.3%  *w4H -1
0.0%  z3SA +1
B4 54.17% (21-24)
Piet en Henry
75.0%  *o1SA C
75.0%  n3K -1
50.0%  *w4Sch C
16.7%  n4Sch C
Gespeeld: 11x, 50.75%; tegengespeeld: 9x, 38.90%
 
Paar B8: Marianne en Martien: 60.76% (2)
B5 68.75% (1-4)
Anja en Joke
100.0%  *n4Sch C
41.7%  *z2SA +1
50.0%  o2H +1
83.3%  w2SA -1
B9 56.25% (5-8)
Leo en Trinette
33.3%  *w3H -1
66.7%  n4Rt C
83.3%  *o2H +1
41.7%  *o3SA C
B3 45.83% (9-12)
Cor en Willem
50.0%  *o3Sch -1
100.0%  *w4Rt -1
0.0%  n3Rt +2
33.3%  *w3Sch -3
B7 79.17% (13-16)
Diny en Marianne
100.0%  *w3SA C
58.3%  z3Rt -1
75.0%  *o4H +2
83.3%  n3Rt +2
B11 39.58% (17-20)
Anneke en Duty
25.0%  *w3SA -1
16.7%  z1SA C
33.3%  *w3H C
83.3%  n3SA -2
B15 75.00% (21-24)
Corry en Frans
66.7%  w2SA -1
100.0%  *n3SA +1
50.0%  w4Sch C
83.3%  *n4Sch C
Gespeeld: 14x, 64.28%; tegengespeeld: 10x, 55.83%
 
Paar B9: Leo en Trinette: 47.92% (9)
B12 62.50% (1-4)
Dorrie en Hennie
58.3%  o3H C
91.7%  *z4Sch C
0.0%  o4H C
100.0%  w3SA -2
B8 43.75% (5-8)
Marianne en Martien
66.7%  w3H -1
33.3%  *n4Rt C
16.7%  o2H +1
58.3%  o3SA C
B2 70.83% (9-12)
Henny en Han
100.0%  *o3Sch C
83.3%  n3Sch +2
66.7%  *o4H -2
33.3%  *w3Sch -3
B14 33.33% (13-16)
Sonja en Tilly
75.0%  z2H -2
0.0%  z2Rt +2
33.3%  *o4H +1
25.0%  n5Rt C
B10 35.42% (17-20)
Tine en Iet
0.0%  w3SA C
33.3%  *n2H -1
50.0%  w3H +1
58.3%  *n3SA -1
B16 41.67% (21-24)
Henk en Ron
66.7%  w3SA -1
83.3%  *n3SA C
0.0%  w4Sch +1
16.7%  *n3Sch -1
Gespeeld: 10x, 54.99%; tegengespeeld: 14x, 42.86%
 
Paar B10: Tine en Iet: 55.21% (4)
B11 56.25% (1-4)
Anneke en Duty
100.0%  *w5H C
8.3%  z4Sch C
16.7%  *o4H -1
100.0%  *w3SA +2
B5 70.83% (5-8)
Anja en Joke
66.7%  o3H -1
100.0%  *n3SA +1
91.7%  o4H -2
25.0%  o3SA +1
B7 37.50% (9-12)
Diny en Marianne
16.7%  o2Sch C
58.3%  *n4Sch +1
75.0%  *z2Sch +1
0.0%  *z5H-Dbl-3
B13 56.25% (13-16)
Ria en Gerti
83.3%  w3Sch C
41.7%  *z3Rt -1
25.0%  o5H +1
75.0%  *n5Rt C
B9 64.58% (17-20)
Leo en Trinette
100.0%  *w3SA C
66.7%  n2H -1
50.0%  *w3H +1
41.7%  n3SA -1
B1 45.83% (21-24)
Marjan en Ina
33.3%  *o1SA -1
100.0%  n3K -2
0.0%  *w4Sch -1
50.0%  *w5Rt-Dbl-1
Gespeeld: 14x, 57.14%; tegengespeeld: 10x, 52.51%
 
Paar B11: Anneke en Duty: 40.97% (12)
B10 43.75% (1-4)
Tine en Iet
0.0%  w5H C
91.7%  *z4Sch C
83.3%  o4H -1
0.0%  w3SA +2
B14 29.17% (5-8)
Sonja en Tilly
16.7%  w2H C
0.0%  *z4H -4
41.7%  o2H C
58.3%  w5K C
B16 27.08% (9-12)
Henk en Ron
0.0%  *o3SA -3
8.3%  n4Sch +2
66.7%  *w4H -2
33.3%  *w3Sch -3
B2 50.00% (13-16)
Henny en Han
58.3%  o3Rt +2
41.7%  *z3Rt -1
25.0%  o4H +2
75.0%  *n5Rt C
B8 60.42% (17-20)
Marianne en Martien
75.0%  w3SA -1
83.3%  *z1SA C
66.7%  w3H C
16.7%  *n3SA -2
B12 35.42% (21-24)
Dorrie en Hennie
25.0%  o1SA C
50.0%  *n3Rt C
50.0%  w4Sch C
16.7%  *n4Sch -1
Gespeeld: 11x, 43.19%; tegengespeeld: 13x, 39.10%
 
Paar B12: Dorrie en Hennie: 51.74% (7)
B9 37.50% (1-4)
Leo en Trinette
41.7%  *o3H C
8.3%  z4Sch C
100.0%  *o4H C
0.0%  *w3SA -2
B13 45.83% (5-8)
Ria en Gerti
100.0%  *n3K +1
83.3%  *n5Rt C
0.0%  o4H C
0.0%  o3SA +2
B15 66.67% (9-12)
Corry en Frans
50.0%  *o4Sch -1
66.7%  z3SA C
66.7%  *o4H -2
83.3%  *w3Sch -2
B1 58.33% (13-16)
Marjan en Ina
75.0%  z3H -2
58.3%  z3Rt -1
75.0%  *o4H +2
25.0%  n5Rt C
B3 37.50% (17-20)
Cor en Willem
25.0%  *w4H -1
33.3%  *w1SA C
8.3%  *w4H -1
83.3%  n3SA -2
B11 64.58% (21-24)
Anneke en Duty
75.0%  *o1SA C
50.0%  n3Rt C
50.0%  *w4Sch C
83.3%  n4Sch -1
Gespeeld: 14x, 56.54%; tegengespeeld: 10x, 44.99%
 
Paar B13: Ria en Gerti: 40.42% (13)
B14 33.33% (1-4)
Sonja en Tilly
16.7%  o4H C
66.7%  *z3SA C
33.3%  o3H +1
16.7%  *z3H -3
B12 54.17% (5-8)
Dorrie en Hennie
0.0%  n3K +1
16.7%  n5Rt C
100.0%  *o4H C
100.0%  *o3SA +2
B4 52.08% (9-12)
Piet en Henry
83.3%  o3SA -2
58.3%  *n4Sch +1
0.0%  *z4Sch -1
66.7%  w2Sch -3
B10 43.75% (13-16)
Tine en Iet
16.7%  *w3Sch C
58.3%  z3Rt -1
75.0%  *o5H +1
25.0%  n5Rt C
B2 18.75% (17-20)
Henny en Han
33.3%  w2H C
0.0%  *z1SA -2
25.0%  w4H C
16.7%  *n3Sch -2
STILZIT spellen 21 - 24
 
 
Gespeeld: 10x, 45.01%; tegengespeeld: 10x, 35.83%
 
Paar B14: Sonja en Tilly: 66.67% (1)
B13 66.67% (1-4)
Ria en Gerti
83.3%  *o4H C
33.3%  z3SA C
66.7%  *o3H +1
83.3%  z3H -3
B11 70.83% (5-8)
Anneke en Duty
83.3%  *w2H C
100.0%  z4H -4
58.3%  *o2H C
41.7%  *w5K C
B1 70.83% (9-12)
Marjan en Ina
50.0%  o2Sch -1
91.7%  *n4Sch +2
75.0%  *z3Sch C
66.7%  *n3Rt +2
B9 66.67% (13-16)
Leo en Trinette
25.0%  *z2H -2
100.0%  *z2Rt +2
66.7%  o4H +1
75.0%  *n5Rt C
B7 75.00% (17-20)
Diny en Marianne
75.0%  w3H -1
33.3%  *z1SA -1
91.7%  w4H -1
100.0%  *z3SA +1
B5 50.00% (21-24)
Anja en Joke
100.0%  *o1SA +1
33.3%  *o3Sch -2
50.0%  *w4Sch C
16.7%  n4Sch C
Gespeeld: 16x, 67.71%; tegengespeeld: 8x, 64.59%
 
Paar B15: Corry en Frans: 37.08% (15)
B4 47.92% (1-4)
Piet en Henry
33.3%  w4K +1
8.3%  *z3Sch C
83.3%  w3SA -1
66.7%  w2SA C
B2 35.42% (5-8)
Henny en Han
33.3%  *o3H -1
83.3%  n3Rt C
8.3%  *o4H -2
16.7%  *o2SA +2
B12 33.33% (9-12)
Dorrie en Hennie
50.0%  o4Sch -1
33.3%  *z3SA C
33.3%  o4H -2
16.7%  w3Sch -2
B16 43.75% (13-16)
Henk en Ron
58.3%  o3Rt +2
0.0%  *z5Rt -4
100.0%  w3SA C
16.7%  *n3Rt +2
STILZIT spellen 17 - 20
 
 
B8 25.00% (21-24)
Marianne en Martien
33.3%  *w2SA -1
0.0%  n3SA +1
50.0%  *w4Sch C
16.7%  n4Sch C
Gespeeld: 9x, 22.21%; tegengespeeld: 11x, 49.24%
 
Paar B16: Henk en Ron: 53.47% (6)
B3 52.08% (1-4)
Cor en Willem
41.7%  *o2H +1
91.7%  z3Sch C
16.7%  *o4H -1
58.3%  *o1SA +3
B7 35.42% (5-8)
Diny en Marianne
16.7%  w2H C
58.3%  o3Sch -2
41.7%  o2H C
25.0%  o3SA +1
B11 72.92% (9-12)
Anneke en Duty
100.0%  o3SA -3
91.7%  *n4Sch +2
33.3%  w4H -2
66.7%  w3Sch -3
B15 56.25% (13-16)
Corry en Frans
41.7%  *o3Rt +2
100.0%  z5Rt -4
0.0%  *w3SA C
83.3%  n3Rt +2
B5 45.83% (17-20)
Anja en Joke
25.0%  *o3Sch -1
66.7%  z1SA -1
75.0%  *w4H C
16.7%  z3Rt +1
B9 58.33% (21-24)
Leo en Trinette
33.3%  *w3SA -1
16.7%  n3SA C
100.0%  *w4Sch +1
83.3%  n3Sch -1
Gespeeld: 10x, 48.34%; tegengespeeld: 14x, 57.15%