menu

BC Brogilo

Scores Competitie 2021-2022 zitting nr.9 d.d. 09-11-2021


Paar A1: Erica en Arnold: 52.80% (7)
A2 56.00% (1-4)
? en ?
50.0%  *z3K -1
86.0%  *z3SA +1
26.0%  o3Sch -1
62.0%  *z3K +1
A7 44.00% (5-8)
Aad en Peter
26.0%  *z3Rt -3
2.0%  *z6Sch -2
98.0%  o1SA -2
50.0%  o3Rt -1
A4 69.00% (9-12)
Dick en Mariëtte
90.0%  *z4Sch +1
90.0%  o4Sch -1
70.0%  *n2Sch C
26.0%  w4H -1
A11 47.50% (13-16)
André en Gemma
30.0%  o7H C
30.0%  *z6H C
60.0%  o1SA C
70.0%  *z2Sch C
A12 - (17-20)
Henk en Rob
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
A5 47.50% (21-24)
André en Anke
80.0%  *z2Sch +1
70.0%  *n4K -1
20.0%  *n5Rt-Dbl-2
20.0%  w5Rt C
Gespeeld: 12x, 54.67%; tegengespeeld: 12x, 33.33%
 
Paar A3: Anneke en Piet: 54.17% (4)
A10 89.00% (1-4)
Hannie en Kees
98.0%  *z2K +3
86.0%  *z3SA +1
74.0%  o3Sch -2
98.0%  w3Sch -2
A4 56.00% (5-8)
Dick en Mariëtte
86.0%  w2Sch -1
38.0%  *z4Sch +1
50.0%  *n3H C
50.0%  o4Rt -1
A8 20.50% (9-12)
Tineke en Teun
60.0%  *z2Sch +3
10.0%  o4Sch +1
10.0%  *n3Sch -1
2.0%  *z3SA -1
A12 80.00% (13-16)
Henk en Rob
100.0%  *o7SA C
20.0%  n6SA +1
100.0%  n3H -2
100.0%  *o3K +1
A2 47.00% (17-20)
? en ?
98.0%  z2Sch +1
38.0%  *o3H C
50.0%  z2Rt +2
2.0%  n3SA +2
A6 32.50% (21-24)
Magda en Klaas
20.0%  z3Sch C
30.0%  n3K -1
0.0%  *w3SA -2
80.0%  *o3SA C
Gespeeld: 12x, 55.17%; tegengespeeld: 12x, 53.17%
 
Paar A4: Dick en Mariëtte: 49.83% (9)
A7 32.00% (1-4)
Aad en Peter
50.0%  *z1SA -1
2.0%  *z3SA -1
74.0%  o3Sch -2
2.0%  w1Sch +1
A3 44.00% (5-8)
Anneke en Piet
14.0%  *w2Sch -1
62.0%  z4Sch +1
50.0%  n3H C
50.0%  *o4Rt -1
A1 31.00% (9-12)
Erica en Arnold
10.0%  z4Sch +1
10.0%  *o4Sch -1
30.0%  n2Sch C
74.0%  *w4H -1
A10 75.00% (13-16)
Hannie en Kees
70.0%  o6H +1
30.0%  *z6H C
100.0%  *n2H C
100.0%  o1SA-Dbl-1
A5 77.00% (17-20)
André en Anke
74.0%  n3H +1
74.0%  z5Sch -3
98.0%  z5Rt -2
62.0%  n3SA +1
A9 40.00% (21-24)
Fred en Jolande
20.0%  o4K -2
0.0%  *n4K -3
60.0%  w2SA +1
80.0%  *n4H -2
Gespeeld: 10x, 41.00%; tegengespeeld: 14x, 56.14%
 
Paar A5: André en Anke: 51.10% (8)
A8 47.00% (1-4)
Tineke en Teun
50.0%  *z3K -1
38.0%  *n3SA C
74.0%  o3Sch -2
26.0%  w2Sch -1
A12 - (5-8)
Henk en Rob
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
A6 65.50% (9-12)
Magda en Klaas
10.0%  *z3Sch C
90.0%  o4Sch -1
100.0%  *z1SA +1
62.0%  *n3Rt C
A2 67.50% (13-16)
? en ?
30.0%  *o6H +1
100.0%  z4H +2
70.0%  *w3Rt C
70.0%  z4Sch -1
A4 23.00% (17-20)
Dick en Mariëtte
26.0%  *n3H +1
26.0%  *z5Sch -3
2.0%  *z5Rt -2
38.0%  *n3SA +1
A1 52.50% (21-24)
Erica en Arnold
20.0%  z2Sch +1
30.0%  n4K -1
80.0%  n5Rt-Dbl-2
80.0%  *w5Rt C
Gespeeld: 12x, 44.33%; tegengespeeld: 12x, 40.83%
 
Paar A6: Magda en Klaas: 52.92% (6)
A11 26.00% (1-4)
André en Gemma
2.0%  *z2SA -2
38.0%  *z3SA C
2.0%  *n4Rt -2
62.0%  *n4K C
A10 74.00% (5-8)
Hannie en Kees
50.0%  w1Sch C
98.0%  *z6Sch C
50.0%  *n3H C
98.0%  *z4Sch +1
A5 34.50% (9-12)
André en Anke
90.0%  z3Sch C
10.0%  *o4Sch -1
0.0%  z1SA +1
38.0%  n3Rt C
A9 47.50% (13-16)
Fred en Jolande
70.0%  *o7H C
20.0%  n6SA +1
70.0%  *w3Rt C
30.0%  z2Sch C
A7 68.00% (17-20)
Aad en Peter
86.0%  *z3SA C
62.0%  o3H C
86.0%  *n3SA C
38.0%  *n3SA +1
A3 67.50% (21-24)
Anneke en Piet
80.0%  *z3Sch C
70.0%  *n3K -1
100.0%  w3SA -2
20.0%  o3SA C
Gespeeld: 15x, 57.33%; tegengespeeld: 9x, 45.56%
 
Paar A7: Aad en Peter: 60.61% (2)
A4 68.00% (1-4)
Dick en Mariëtte
50.0%  z1SA -1
98.0%  z3SA -1
26.0%  *o3Sch -2
98.0%  *w1Sch +1
A1 56.00% (5-8)
Erica en Arnold
74.0%  z3Rt -3
98.0%  z6Sch -2
2.0%  *o1SA -2
50.0%  *o3Rt -1
A12 53.33% (9-12)
Henk en Rob
40.0%  *z3Sch +1
50.0%  o4Sch C
70.0%  *n2Sch C
vervallen
A8 72.50% (13-16)
Tineke en Teun
100.0%  o4H +3
80.0%  *n6SA +1
80.0%  o1SA -1
30.0%  *z4Sch -1
A6 32.00% (17-20)
Magda en Klaas
14.0%  z3SA C
38.0%  *o3H C
14.0%  n3SA C
62.0%  n3SA +1
A2 80.00% (21-24)
? en ?
80.0%  *z2Sch +1
100.0%  *n3K +1
40.0%  o3H +1
100.0%  *z4Sch +1
Gespeeld: 12x, 59.50%; tegengespeeld: 12x, 56.67%
 
Paar A8: Tineke en Teun: 53.42% (5)
A5 53.00% (1-4)
André en Anke
50.0%  z3K -1
62.0%  n3SA C
26.0%  *o3Sch -2
74.0%  *w2Sch -1
A9 11.00% (5-8)
Fred en Jolande
2.0%  *n3H -5
38.0%  *z4Sch +1
2.0%  w2Sch C
2.0%  *z3H -1
A3 79.50% (9-12)
Anneke en Piet
40.0%  z2Sch +3
90.0%  *o4Sch +1
90.0%  n3Sch -1
98.0%  z3SA -1
A7 27.50% (13-16)
Aad en Peter
0.0%  *o4H +3
20.0%  n6SA +1
20.0%  *o1SA -1
70.0%  z4Sch -1
A11 62.00% (17-20)
André en Gemma
14.0%  z3SA C
98.0%  z4Sch-Dbl-3
74.0%  z4Rt -1
62.0%  n3SA +1
A10 87.50% (21-24)
Hannie en Kees
100.0%  z3Sch -1
70.0%  *o2Sch +1
100.0%  *w4H C
80.0%  *w5Rt C
Gespeeld: 11x, 45.64%; tegengespeeld: 13x, 60.00%
 
Paar A9: Fred en Jolande: 65.50% (1)
A12 - (1-4)
Henk en Rob
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
A8 89.00% (5-8)
Tineke en Teun
98.0%  n3H -5
62.0%  z4Sch +1
98.0%  *w2Sch C
98.0%  z3H -1
A2 58.00% (9-12)
? en ?
90.0%  z2Sch +1
50.0%  *o4Sch C
90.0%  n3Sch -1
2.0%  z3SA C
A6 52.50% (13-16)
Magda en Klaas
30.0%  o7H C
80.0%  *n6SA +1
30.0%  w3Rt C
70.0%  *z2Sch C
A10 68.00% (17-20)
Hannie en Kees
50.0%  *z2Sch +3
98.0%  o4H -1
86.0%  *z3SA C
38.0%  *n3SA +1
A4 60.00% (21-24)
Dick en Mariëtte
80.0%  *o4K -2
100.0%  n4K -3
40.0%  *w2SA +1
20.0%  n4H -2
Gespeeld: 9x, 65.78%; tegengespeeld: 15x, 47.87%
 
Paar A10: Hannie en Kees: 26.00% (12)
A3 11.00% (1-4)
Anneke en Piet
2.0%  z2K +3
14.0%  z3SA +1
26.0%  *o3Sch -2
2.0%  *w3Sch -2
A6 26.00% (5-8)
Magda en Klaas
50.0%  *w1Sch C
2.0%  z6Sch C
50.0%  n3H C
2.0%  z4Sch +1
A11 49.50% (9-12)
André en Gemma
10.0%  z4Sch +1
90.0%  *o4Sch +1
60.0%  *w3Rt -2
38.0%  z3K C
A4 25.00% (13-16)
Dick en Mariëtte
30.0%  *o6H +1
70.0%  z6H C
0.0%  n2H C
0.0%  *o1SA-Dbl-1
A9 32.00% (17-20)
Fred en Jolande
50.0%  z2Sch +3
2.0%  *o4H -1
14.0%  z3SA C
62.0%  n3SA +1
A8 12.50% (21-24)
Tineke en Teun
0.0%  *z3Sch -1
30.0%  o2Sch +1
0.0%  w4H C
20.0%  w5Rt C
Gespeeld: 9x, 28.89%; tegengespeeld: 15x, 24.27%
 
Paar A11: André en Gemma: 55.42% (3)
A6 74.00% (1-4)
Magda en Klaas
98.0%  z2SA -2
62.0%  z3SA C
98.0%  n4Rt -2
38.0%  n4K C
A2 65.00% (5-8)
? en ?
86.0%  w2Sch -1
74.0%  *z5SA +2
50.0%  *n3H C
50.0%  o3Rt -1
A10 50.50% (9-12)
Hannie en Kees
90.0%  *z4Sch +1
10.0%  o4Sch +1
40.0%  w3Rt -2
62.0%  *z3K C
A1 52.50% (13-16)
Erica en Arnold
70.0%  *o7H C
70.0%  z6H C
40.0%  *o1SA C
30.0%  z2Sch C
A8 38.00% (17-20)
Tineke en Teun
86.0%  *z3SA C
2.0%  *z4Sch-Dbl-3
26.0%  *z4Rt -1
38.0%  *n3SA +1
A12 52.50% (21-24)
Henk en Rob
40.0%  *z2Sch C
30.0%  o2Sch +1
80.0%  *n3Rt +1
60.0%  w4Rt +1
Gespeeld: 12x, 54.83%; tegengespeeld: 12x, 56.00%
 
Paar A12: Henk en Rob: 37.27% (11)
A9 - (1-4)
Fred en Jolande
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
A5 - (5-8)
André en Anke
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
A7 46.67% (9-12)
Aad en Peter
60.0%  z3Sch +1
50.0%  *o4Sch C
30.0%  n2Sch C
vervallen
A3 20.00% (13-16)
Anneke en Piet
0.0%  o7SA C
80.0%  *n6SA +1
0.0%  *n3H -2
0.0%  o3K +1
A1 - (17-20)
Erica en Arnold
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
A11 47.50% (21-24)
André en Gemma
60.0%  z2Sch C
70.0%  *o2Sch +1
20.0%  n3Rt +1
40.0%  *w4Rt +1
Gespeeld: 5x, 48.00%; tegengespeeld: 19x, 8.95%
 
Paar B1: Elly en Marja: 56.09% (3)
B2 75.00% (1-4)
Cor en Willem
50.0%  *z2K C
90.0%  *z3SA +1
100.0%  o3Sch -3
60.0%  *z1K +3
B7 50.00% (5-8)
Lenie en Riet
0.0%  *z3Rt -3
100.0%  *z6Sch C
0.0%  *n4H -2
100.0%  *z3Sch +1
B4 45.00% (9-12)
Hennie en Dorrie
40.0%  *z4Sch -1
80.0%  o4Sch -1
0.0%  o2SA +2
60.0%  w3Sch -1
B11 37.50% (13-16)
Tine en Iet
20.0%  o7H C
70.0%  *n6Sch +1
0.0%  o1SA +2
60.0%  o3Rt -1
B12 62.50% (17-20)
Sonja en Tilly
0.0%  z2Sch +3
100.0%  z4Sch -2
80.0%  z2Rt +1
70.0%  n3SA +1
B5 70.00% (21-24)
Piet en Henry
80.0%  w2SA -1
80.0%  *n3K -1
50.0%  w3SA -1
vervallen
Gespeeld: 10x, 59.00%; tegengespeeld: 14x, 50.00%
 
Paar B2: Cor en Willem: 37.25% (12)
B1 25.00% (1-4)
Elly en Marja
50.0%  z2K C
10.0%  z3SA +1
0.0%  *o3Sch -3
40.0%  z1K +3
B11 30.00% (5-8)
Tine en Iet
10.0%  *w2Sch C
30.0%  z4Sch +2
0.0%  n3H +1
80.0%  z4Sch -1
B9 22.50% (9-12)
Jannie en Gemma
0.0%  *z6Sch -4
40.0%  o4Sch C
30.0%  o1SA C
20.0%  w2Sch C
B5 37.50% (13-16)
Piet en Henry
100.0%  o6H -1
10.0%  *n3SA +4
40.0%  w2Rt +1
0.0%  o4K C
B3 65.00% (17-20)
Joke en Liesbeth
80.0%  *z3Sch +1
30.0%  o2H +1
70.0%  *z2SA +1
80.0%  *n3SA +2
B7 43.50% (21-24)
Lenie en Riet
0.0%  z2Sch +1
100.0%  *o2Sch +1
0.0%  n2Rt +1
74.0%  *w5Rt C
Gespeeld: 9x, 47.11%; tegengespeeld: 15x, 31.33%
 
Paar B3: Joke en Liesbeth: 55.17% (4)
B10 47.50% (1-4)
Bouwina en Henny
10.0%  *n2SA -2
90.0%  *z3SA +1
10.0%  *n3Rt -1
80.0%  o3Rt -3
B4 55.00% (5-8)
Hennie en Dorrie
90.0%  w2Sch C
20.0%  *z6Sch -2
50.0%  w2Sch C
60.0%  o4Rt -1
B8 80.00% (9-12)
Jelly en Marian
100.0%  *z4Sch +1
40.0%  o4Sch C
90.0%  *n2Sch C
90.0%  *n3Rt +2
B12 42.50% (13-16)
Sonja en Tilly
100.0%  *w7SA C
30.0%  n6Sch +1
40.0%  n3H -1
0.0%  n2Sch +1
B2 35.00% (17-20)
Cor en Willem
20.0%  z3Sch +1
70.0%  *o2H +1
30.0%  z2SA +1
20.0%  n3SA +2
B6 71.00% (21-24)
Raymonde en Rob
100.0%  *o2K +1
60.0%  n4K -2
50.0%  *w4H -1
74.0%  *w5Rt C
Gespeeld: 12x, 67.00%; tegengespeeld: 12x, 43.33%
 
Paar B4: Hennie en Dorrie: 53.92% (5)
B7 55.00% (1-4)
Lenie en Riet
100.0%  *n3SA C
40.0%  *z3SA C
70.0%  o3Sch -2
10.0%  *z4K -2
B3 45.00% (5-8)
Joke en Liesbeth
10.0%  *w2Sch C
80.0%  z6Sch -2
50.0%  *w2Sch C
40.0%  *o4Rt -1
B1 55.00% (9-12)
Elly en Marja
60.0%  z4Sch -1
20.0%  *o4Sch -1
100.0%  *o2SA +2
40.0%  *w3Sch -1
B10 62.50% (13-16)
Bouwina en Henny
80.0%  o4H +3
10.0%  *n3SA +4
80.0%  w4Rt -1
80.0%  *z2Sch C
B5 60.00% (17-20)
Piet en Henry
80.0%  n3SA -1
30.0%  *o4H -1
60.0%  z3Rt +1
70.0%  n3SA +1
B9 46.00% (21-24)
Jannie en Gemma
40.0%  *z2Sch -1
20.0%  o2Sch C
50.0%  w4H -1
74.0%  *n5H -4
Gespeeld: 14x, 46.00%; tegengespeeld: 10x, 65.00%
 
Paar B5: Piet en Henry: 46.52% (9)
B8 35.00% (1-4)
Jelly en Marian
50.0%  *z2K C
40.0%  *z3SA C
10.0%  *n4Rt -1
40.0%  *z4K -1
B12 52.50% (5-8)
Sonja en Tilly
70.0%  z2K -2
80.0%  z6Sch -2
20.0%  n3H C
40.0%  *o4Rt -1
B6 55.00% (9-12)
Raymonde en Rob
20.0%  *n6Sch -3
100.0%  o4Sch -2
60.0%  *n1Sch C
40.0%  *z4K -1
B2 62.50% (13-16)
Cor en Willem
0.0%  *o6H -1
90.0%  n3SA +4
60.0%  *w2Rt +1
100.0%  *o4K C
B4 40.00% (17-20)
Hennie en Dorrie
20.0%  *n3SA -1
70.0%  o4H -1
40.0%  *z3Rt +1
30.0%  *n3SA +1
B1 30.00% (21-24)
Elly en Marja
20.0%  *w2SA -1
20.0%  n3K -1
50.0%  *w3SA -1
vervallen
Gespeeld: 16x, 38.75%; tegengespeeld: 8x, 56.25%
 
Paar B6: Raymonde en Rob: 37.75% (11)
B11 15.00% (1-4)
Tine en Iet
10.0%  *z1SA-Dbl-1
0.0%  *n3SA -3
40.0%  o3Sch -1
10.0%  *z5K -2
B10 32.50% (5-8)
Bouwina en Henny
30.0%  *z3Rt -2
20.0%  *z6Sch -2
20.0%  w2SA C
60.0%  o4Rt -1
B5 45.00% (9-12)
Piet en Henry
80.0%  n6Sch -3
0.0%  *o4Sch -2
40.0%  n1Sch C
60.0%  z4K -1
B9 45.00% (13-16)
Jannie en Gemma
50.0%  *o6H +1
60.0%  z6H C
0.0%  *o3SA -2
70.0%  z3Sch -1
B7 60.00% (17-20)
Lenie en Riet
60.0%  *z2Sch +1
30.0%  o3H C
70.0%  *n2SA +1
80.0%  *n3SA +2
B3 29.00% (21-24)
Joke en Liesbeth
0.0%  o2K +1
40.0%  *n4K -2
50.0%  w4H -1
26.0%  w5Rt C
Gespeeld: 12x, 30.83%; tegengespeeld: 12x, 44.67%
 
Paar B7: Lenie en Riet: 50.25% (7)
B4 45.00% (1-4)
Hennie en Dorrie
0.0%  n3SA C
60.0%  z3SA C
30.0%  *o3Sch -2
90.0%  z4K -2
B1 50.00% (5-8)
Elly en Marja
100.0%  z3Rt -3
0.0%  z6Sch C
100.0%  n4H -2
0.0%  z3Sch +1
B12 60.00% (9-12)
Sonja en Tilly
60.0%  *z2Sch +3
0.0%  o4Sch +1
90.0%  *n1Sch +1
90.0%  *n3Rt +2
B8 50.00% (13-16)
Jelly en Marian
50.0%  o6H +1
100.0%  *n6SA +1
20.0%  o1SA +1
30.0%  *z3Sch -1
B6 40.00% (17-20)
Raymonde en Rob
40.0%  z2Sch +1
70.0%  *o3H C
30.0%  n2SA +1
20.0%  n3SA +2
B2 56.50% (21-24)
Cor en Willem
100.0%  *z2Sch +1
0.0%  o2Sch +1
100.0%  *n2Rt +1
26.0%  w5Rt C
Gespeeld: 9x, 74.44%; tegengespeeld: 15x, 35.73%
 
Paar B8: Jelly en Marian: 48.08% (8)
B5 65.00% (1-4)
Piet en Henry
50.0%  z2K C
60.0%  z3SA C
90.0%  n4Rt -1
60.0%  z4K -1
B9 45.00% (5-8)
Jannie en Gemma
60.0%  w2Sch +1
70.0%  *z4Sch +2
50.0%  w2Sch C
0.0%  o3Rt +1
B3 20.00% (9-12)
Joke en Liesbeth
0.0%  z4Sch +1
60.0%  *o4Sch C
10.0%  n2Sch C
10.0%  n3Rt +2
B7 50.00% (13-16)
Lenie en Riet
50.0%  *o6H +1
0.0%  n6SA +1
80.0%  *o1SA +1
70.0%  z3Sch -1
B11 57.50% (17-20)
Tine en Iet
80.0%  z3SA -1
30.0%  *o4H -1
100.0%  z5Rt -2
20.0%  n3SA +2
B10 51.00% (21-24)
Bouwina en Henny
60.0%  n2Sch -1
20.0%  n3K -1
50.0%  *w4H -1
74.0%  *w5Rt C
Gespeeld: 7x, 59.14%; tegengespeeld: 17x, 43.53%
 
Paar B9: Jannie en Gemma: 61.50% (1)
B12 72.50% (1-4)
Sonja en Tilly
80.0%  *z2K +1
40.0%  *z3SA C
70.0%  o3Sch -2
100.0%  o2H-Dbl-2
B8 55.00% (5-8)
Jelly en Marian
40.0%  *w2Sch +1
30.0%  z4Sch +2
50.0%  *w2Sch C
100.0%  *o3Rt +1
B2 77.50% (9-12)
Cor en Willem
100.0%  z6Sch -4
60.0%  *o4Sch C
70.0%  *o1SA C
80.0%  *w2Sch C
B6 55.00% (13-16)
Raymonde en Rob
50.0%  o6H +1
40.0%  *z6H C
100.0%  o3SA -2
30.0%  *z3Sch -1
B10 55.00% (17-20)
Bouwina en Henny
20.0%  *n3SA -1
100.0%  o5H-Dbl-2
100.0%  *n3SA C
0.0%  *n3SA C
B4 54.00% (21-24)
Hennie en Dorrie
60.0%  z2Sch -1
80.0%  *o2Sch C
50.0%  *w4H -1
26.0%  n5H -4
Gespeeld: 15x, 56.00%; tegengespeeld: 9x, 70.67%
 
Paar B10: Bouwina en Henny: 52.33% (6)
B3 52.50% (1-4)
Joke en Liesbeth
90.0%  n2SA -2
10.0%  z3SA +1
90.0%  n3Rt -1
20.0%  *o3Rt -3
B6 67.50% (5-8)
Raymonde en Rob
70.0%  z3Rt -2
80.0%  z6Sch -2
80.0%  *w2SA C
40.0%  *o4Rt -1
B11 62.50% (9-12)
Tine en Iet
20.0%  z4Sch C
60.0%  *o4Sch C
70.0%  *w2Rt C
100.0%  z4K -2
B4 37.50% (13-16)
Hennie en Dorrie
20.0%  *o4H +3
90.0%  n3SA +4
20.0%  *w4Rt -1
20.0%  z2Sch C
B9 45.00% (17-20)
Jannie en Gemma
80.0%  n3SA -1
0.0%  *o5H-Dbl-2
0.0%  n3SA C
100.0%  n3SA C
B8 49.00% (21-24)
Jelly en Marian
40.0%  *n2Sch -1
80.0%  *n3K -1
50.0%  w4H -1
26.0%  w5Rt C
Gespeeld: 10x, 43.00%; tegengespeeld: 14x, 59.00%
 
Paar B11: Tine en Iet: 58.67% (2)
B6 85.00% (1-4)
Raymonde en Rob
90.0%  z1SA-Dbl-1
100.0%  n3SA -3
60.0%  *o3Sch -1
90.0%  z5K -2
B2 70.00% (5-8)
Cor en Willem
90.0%  w2Sch C
70.0%  *z4Sch +2
100.0%  *n3H +1
20.0%  *z4Sch -1
B10 37.50% (9-12)
Bouwina en Henny
80.0%  *z4Sch C
40.0%  o4Sch C
30.0%  w2Rt C
0.0%  *z4K -2
B1 62.50% (13-16)
Elly en Marja
80.0%  *o7H C
30.0%  n6Sch +1
100.0%  *o1SA +2
40.0%  *o3Rt -1
B8 42.50% (17-20)
Jelly en Marian
20.0%  *z3SA -1
70.0%  o4H -1
0.0%  *z5Rt -2
80.0%  *n3SA +2
B12 54.50% (21-24)
Sonja en Tilly
40.0%  *z2Sch -1
80.0%  *n3K -1
0.0%  w4H C
98.0%  *n5H-Dbl-1
Gespeeld: 15x, 57.87%; tegengespeeld: 9x, 60.00%
 
Paar B12: Sonja en Tilly: 42.58% (10)
B9 27.50% (1-4)
Jannie en Gemma
20.0%  z2K +1
60.0%  z3SA C
30.0%  *o3Sch -2
0.0%  *o2H-Dbl-2
B5 47.50% (5-8)
Piet en Henry
30.0%  *z2K -2
20.0%  *z6Sch -2
80.0%  *n3H C
60.0%  o4Rt -1
B7 40.00% (9-12)
Lenie en Riet
40.0%  z2Sch +3
100.0%  *o4Sch +1
10.0%  n1Sch +1
10.0%  n3Rt +2
B3 57.50% (13-16)
Joke en Liesbeth
0.0%  w7SA C
70.0%  *n6Sch +1
60.0%  *n3H -1
100.0%  *n2Sch +1
B1 37.50% (17-20)
Elly en Marja
100.0%  *z2Sch +3
0.0%  *z4Sch -2
20.0%  *z2Rt +1
30.0%  *n3SA +1
B11 45.50% (21-24)
Tine en Iet
60.0%  z2Sch -1
20.0%  n3K -1
100.0%  *w4H C
2.0%  n5H-Dbl-1
Gespeeld: 14x, 52.86%; tegengespeeld: 10x, 28.20%
 
Paar C1: Riet en John: 47.92% (5)
C2 43.75% (1-4)
Diny en Woet
25.0%  w3Sch C
75.0%  *z3SA C
50.0%  *n3Rt C
25.0%  w2Sch +1
C10 75.00% (5-8)
Hilda en Meriamme
75.0%  n3SA -3
62.5%  z4Sch C
100.0%  *w2Sch -1
62.5%  z2Sch C
C7 43.75% (9-12)
Marjan en Ina
0.0%  z3SA +1
12.5%  *o4Sch -1
62.5%  *w2Rt -1
100.0%  n5Rt -3
C9 40.62% (13-16)
Leo en Trinette
25.0%  o6H +1
75.0%  *n6SA +1
25.0%  w3Rt C
37.5%  *z2Sch -1
C5 50.00% (17-20)
Truus en Cees
25.0%  z2SA +1
25.0%  *o4H -1
50.0%  n1Rt +2
100.0%  n3SA -1
C3 34.38% (21-24)
Corry en Frans
0.0%  *z2Sch -2
50.0%  *n3K -1
0.0%  o3H C
87.5%  w4Rt +1
Gespeeld: 10x, 48.75%; tegengespeeld: 14x, 47.32%
 
Paar C2: Diny en Woet: 46.88% (7)
C1 56.25% (1-4)
Riet en John
75.0%  *w3Sch C
25.0%  z3SA C
50.0%  n3Rt C
75.0%  *w2Sch +1
C7 12.50% (5-8)
Marjan en Ina
25.0%  *w2Sch C
0.0%  z4Sch-Dbl+1
0.0%  n3H +1
25.0%  *o5Rt -3
C3 62.50% (9-12)
Corry en Frans
50.0%  z1Sch +3
100.0%  *o4Sch +1
100.0%  z2Sch -1
0.0%  z2SA +5
C5 53.12% (13-16)
Truus en Cees
25.0%  o6H +1
25.0%  *z3SA +4
75.0%  *n3H -1
87.5%  *z1Sch +2
C4 68.75% (17-20)
Cok en Wil
100.0%  z3SA -2
100.0%  z4Sch-Dbl-3
0.0%  z3Rt +1
75.0%  n2SA +2
C9 28.12% (21-24)
Leo en Trinette
0.0%  z2Sch +1
0.0%  n4K-DblC
37.5%  *o4H -1
75.0%  *w5Rt C
Gespeeld: 10x, 60.00%; tegengespeeld: 14x, 37.50%
 
Paar C3: Corry en Frans: 46.35% (8)
C6 25.00% (1-4)
Anneke en Gerti
25.0%  *w3Sch -1
25.0%  z3SA C
0.0%  *o3Sch -2
50.0%  z4K -1
C4 31.25% (5-8)
Cok en Wil
0.0%  *z2SA -4
75.0%  *z4Sch +1
50.0%  *n3H C
0.0%  o3Rt C
C2 37.50% (9-12)
Diny en Woet
50.0%  *z1Sch +3
0.0%  o4Sch +1
0.0%  *z2Sch -1
100.0%  *z2SA +5
C10 68.75% (13-16)
Hilda en Meriamme
87.5%  o4H +3
0.0%  *n4Sch +3
100.0%  *n2H C
87.5%  *z2Sch +1
C8 50.00% (17-20)
Anja en Joke
50.0%  *n2SA C
75.0%  o4H -1
25.0%  *n2Rt C
50.0%  *n5K C
C1 65.62% (21-24)
Riet en John
100.0%  z2Sch -2
50.0%  n3K -1
100.0%  *o3H C
12.5%  *w4Rt +1
Gespeeld: 16x, 45.31%; tegengespeeld: 8x, 48.44%
 
Paar C4: Cok en Wil: 47.40% (6)
C7 50.00% (1-4)
Marjan en Ina
100.0%  *n2SA +1
75.0%  *z3SA C
25.0%  *n2Rt -1
0.0%  *z5K -2
C3 68.75% (5-8)
Corry en Frans
100.0%  z2SA -4
25.0%  z4Sch +1
50.0%  n3H C
100.0%  *o3Rt C
C9 46.88% (9-12)
Leo en Trinette
100.0%  z2Sch +1
62.5%  *o4Sch C
0.0%  n2Sch +1
25.0%  *w4Sch -2
C6 31.25% (13-16)
Anneke en Gerti
25.0%  o6H +1
75.0%  *n6SA +1
25.0%  w2Rt +1
0.0%  o3K +2
C2 31.25% (17-20)
Diny en Woet
0.0%  *z3SA -2
0.0%  *z4Sch-Dbl-3
100.0%  *z3Rt +1
25.0%  *n2SA +2
C5 56.25% (21-24)
Truus en Cees
50.0%  *w3K C
25.0%  *o2SA -1
75.0%  *w2K +1
75.0%  *w5Rt C
Gespeeld: 16x, 50.78%; tegengespeeld: 8x, 40.62%
 
Paar C5: Truus en Cees: 44.79% (9)
C10 31.25% (1-4)
Hilda en Meriamme
50.0%  *z2H -1
0.0%  *z3Sch C
0.0%  *z4H -3
75.0%  *z1SA C
C8 43.75% (5-8)
Anja en Joke
0.0%  *w2Sch -1
62.5%  z4Sch C
50.0%  n2H +1
62.5%  z2Sch C
C6 53.12% (9-12)
Anneke en Gerti
50.0%  *z3Sch +1
37.5%  o4Sch C
75.0%  *n2Sch C
50.0%  w2Sch -1
C2 46.88% (13-16)
Diny en Woet
75.0%  *o6H +1
75.0%  z3SA +4
25.0%  n3H -1
12.5%  z1Sch +2
C1 50.00% (17-20)
Riet en John
75.0%  *z2SA +1
75.0%  o4H -1
50.0%  *n1Rt +2
0.0%  *n3SA -1
C4 43.75% (21-24)
Cok en Wil
50.0%  w3K C
75.0%  o2SA -1
25.0%  w2K +1
25.0%  w5Rt C
Gespeeld: 11x, 40.91%; tegengespeeld: 13x, 48.08%
 
Paar C6: Anneke en Gerti: 55.73% (3)
C3 75.00% (1-4)
Corry en Frans
75.0%  w3Sch -1
75.0%  *z3SA C
100.0%  o3Sch -2
50.0%  *z4K -1
C9 50.00% (5-8)
Leo en Trinette
50.0%  w1Sch +2
0.0%  *z6Sch-Dbl-4
50.0%  *n3H C
100.0%  *z3Sch +1
C5 46.88% (9-12)
Truus en Cees
50.0%  z3Sch +1
62.5%  *o4Sch C
25.0%  n2Sch C
50.0%  *w2Sch -1
C4 68.75% (13-16)
Cok en Wil
75.0%  *o6H +1
25.0%  n6SA +1
75.0%  *w2Rt +1
100.0%  *o3K +2
C7 46.88% (17-20)
Marjan en Ina
0.0%  z3SA C
75.0%  *o4H C
100.0%  z5Rt -1
12.5%  n3SA +1
C8 46.88% (21-24)
Anja en Joke
75.0%  *z2Sch C
25.0%  o2Sch C
62.5%  w4H -1
25.0%  w5Rt C
Gespeeld: 12x, 65.62%; tegengespeeld: 12x, 45.83%
 
Paar C7: Marjan en Ina: 58.33% (1)
C4 50.00% (1-4)
Cok en Wil
0.0%  n2SA +1
25.0%  z3SA C
75.0%  n2Rt -1
100.0%  z5K -2
C2 87.50% (5-8)
Diny en Woet
75.0%  w2Sch C
100.0%  *z4Sch-Dbl+1
100.0%  *n3H +1
75.0%  o5Rt -3
C1 56.25% (9-12)
Riet en John
100.0%  *z3SA +1
87.5%  o4Sch -1
37.5%  w2Rt -1
0.0%  *n5Rt -3
C8 56.25% (13-16)
Anja en Joke
87.5%  o5H +2
75.0%  *n6SA +1
25.0%  w3Rt C
37.5%  *z2Sch -1
C6 53.12% (17-20)
Anneke en Gerti
100.0%  *z3SA C
25.0%  o4H C
0.0%  *z5Rt -1
87.5%  *n3SA +1
C10 46.88% (21-24)
Hilda en Meriamme
75.0%  *o1SA +1
100.0%  *o3Sch C
0.0%  *o4H -2
12.5%  *w3Rt +2
Gespeeld: 13x, 60.58%; tegengespeeld: 11x, 55.68%
 
Paar C8: Anja en Joke: 50.52% (4)
C9 50.00% (1-4)
Leo en Trinette
100.0%  *o1SA +2
75.0%  z3Sch +1
25.0%  n2Rt +2
0.0%  z2K +3
C5 56.25% (5-8)
Truus en Cees
100.0%  w2Sch -1
37.5%  *z4Sch C
50.0%  *n2H +1
37.5%  *z2Sch C
C10 50.00% (9-12)
Hilda en Meriamme
50.0%  z3Sch +1
12.5%  *o4Sch -1
62.5%  *w3Rt -1
75.0%  z2SA -2
C7 43.75% (13-16)
Marjan en Ina
12.5%  *o5H +2
25.0%  n6SA +1
75.0%  *w3Rt C
62.5%  z2Sch -1
C3 50.00% (17-20)
Corry en Frans
50.0%  n2SA C
25.0%  *o4H -1
75.0%  n2Rt C
50.0%  n5K C
C6 53.12% (21-24)
Anneke en Gerti
25.0%  z2Sch C
75.0%  *o2Sch C
37.5%  *w4H -1
75.0%  *w5Rt C
Gespeeld: 12x, 50.00%; tegengespeeld: 12x, 51.04%
 
Paar C9: Leo en Trinette: 58.33% (1)
C8 50.00% (1-4)
Anja en Joke
0.0%  o1SA +2
25.0%  *z3Sch +1
75.0%  *n2Rt +2
100.0%  *z2K +3
C6 50.00% (5-8)
Anneke en Gerti
50.0%  *w1Sch +2
100.0%  z6Sch-Dbl-4
50.0%  n3H C
0.0%  z3Sch +1
C4 53.12% (9-12)
Cok en Wil
0.0%  *z2Sch +1
37.5%  o4Sch C
100.0%  *n2Sch +1
75.0%  w4Sch -2
C1 59.38% (13-16)
Riet en John
75.0%  *o6H +1
25.0%  n6SA +1
75.0%  *w3Rt C
62.5%  z2Sch -1
C10 65.62% (17-20)
Hilda en Meriamme
25.0%  *z4Sch -1
75.0%  o4H -1
75.0%  *n2SA C
87.5%  *n3SA +1
C2 71.88% (21-24)
Diny en Woet
100.0%  *z2Sch +1
100.0%  *n4K-DblC
62.5%  o4H -1
25.0%  w5Rt C
Gespeeld: 13x, 68.27%; tegengespeeld: 11x, 46.59%
 
Paar C10: Hilda en Meriamme: 43.75% (10)
C5 68.75% (1-4)
Truus en Cees
50.0%  z2H -1
100.0%  z3Sch C
100.0%  z4H -3
25.0%  z1SA C
C1 25.00% (5-8)
Riet en John
25.0%  *n3SA -3
37.5%  *z4Sch C
0.0%  w2Sch -1
37.5%  *z2Sch C
C8 50.00% (9-12)
Anja en Joke
50.0%  *z3Sch +1
87.5%  o4Sch -1
37.5%  w3Rt -1
25.0%  *z2SA -2
C3 31.25% (13-16)
Corry en Frans
12.5%  *o4H +3
100.0%  n4Sch +3
0.0%  n2H C
12.5%  z2Sch +1
C9 34.38% (17-20)
Leo en Trinette
75.0%  z4Sch -1
25.0%  *o4H -1
25.0%  n2SA C
12.5%  n3SA +1
C7 53.12% (21-24)
Marjan en Ina
25.0%  o1SA +1
0.0%  o3Sch C
100.0%  o4H -2
87.5%  w3Rt +2
Gespeeld: 7x, 30.36%; tegengespeeld: 17x, 49.26%