menu

BC Brogilo

Scores Competitie 2021-2022 zitting nr.7 d.d. 26-10-2021


Paar A1: Peter en Connie: 55.90% (4)
A2 41.67% (1-4)
Martin en Yvonne
25.0%  o3SA +1
75.0%  *n3Sch -1
50.0%  *n1SA C
16.7%  *n2Rt -1
A14 37.50% (5-8)
Aad en Jos
66.7%  w4H C
8.3%  *n3SA -2
41.7%  w4H C
33.3%  w5Sch C
A4 81.25% (9-12)
Cees en Kees
83.3%  o3SA +1
100.0%  w3H -1
83.3%  *n4Rt C
58.3%  w2Sch C
A11 64.58% (13-16)
Anneke en Piet
58.3%  *n4Sch +1
16.7%  o3Rt C
83.3%  *n3SA +1
100.0%  o4H -3
A12 45.83% (17-20)
Bouwina en Henny
8.3%  n3SA +2
50.0%  *w3Sch C
66.7%  n2SA C
58.3%  n3SA +1
A5 64.58% (21-24)
Tineke en Teun
100.0%  o3SA -1
91.7%  *z4H C
16.7%  o3SA +3
50.0%  w4H +2
Gespeeld: 9x, 57.40%; tegengespeeld: 15x, 55.00%
 
Paar A2: Martin en Yvonne: 50.69% (8)
A1 58.33% (1-4)
Peter en Connie
75.0%  *o3SA +1
25.0%  n3Sch -1
50.0%  n1SA C
83.3%  n2Rt -1
A11 83.33% (5-8)
Anneke en Piet
83.3%  *w4H +1
91.7%  n3SA -2
91.7%  *w4H +1
66.7%  *w4Sch +1
A9 27.08% (9-12)
Magda en Klaas
25.0%  w3SA +2
8.3%  *z2SA -2
16.7%  *n5Rt -2
58.3%  w2Sch C
A5 50.00% (13-16)
Tineke en Teun
100.0%  o5H-Dbl-5
0.0%  w3H C
16.7%  *z4H -1
83.3%  w5K -1
A3 25.00% (17-20)
Erica en Arnold
50.0%  *n2SA +3
0.0%  *n5Rt-Dbl-3
8.3%  *z3SA -1
41.7%  *n3SA +1
A7 60.42% (21-24)
Fred en Jolande
66.7%  *o3SA +1
66.7%  z2H C
58.3%  *o4H +1
50.0%  *w4H +2
Gespeeld: 14x, 45.24%; tegengespeeld: 10x, 58.33%
 
Paar A3: Erica en Arnold: 64.24% (1)
A10 68.75% (1-4)
André en Gemma
100.0%  w3Rt C
41.7%  *z3H -2
100.0%  o2SA -2
33.3%  w1SA C
A4 72.92% (5-8)
Cees en Kees
66.7%  w4H C
41.7%  *n2SA -1
83.3%  o1SA +2
100.0%  w6Sch -1
A8 52.08% (9-12)
André en Anke
83.3%  o3SA +1
33.3%  *n3Rt -1
33.3%  *n5Rt -1
58.3%  w2Sch C
A12 66.67% (13-16)
Bouwina en Henny
100.0%  n4Sch -1
50.0%  z1SA +2
50.0%  *w2Sch -2
66.7%  *o4Rt +1
A2 75.00% (17-20)
Martin en Yvonne
50.0%  n2SA +3
100.0%  n5Rt-Dbl-3
91.7%  z3SA -1
58.3%  n3SA +1
A13 50.00% (21-24)
Inge en Joyce
33.3%  *o3SA C
41.7%  z3H +2
25.0%  *o7H -1
100.0%  *w6H C
Gespeeld: 9x, 47.22%; tegengespeeld: 15x, 74.44%
 
Paar A4: Cees en Kees: 36.11% (13)
A7 56.25% (1-4)
Fred en Jolande
58.3%  o3SA C
0.0%  *z4H-Dbl-2
75.0%  o2SA -1
91.7%  o2Sch -2
A3 27.08% (5-8)
Erica en Arnold
33.3%  *w4H C
58.3%  n2SA -1
16.7%  *o1SA +2
0.0%  *w6Sch -1
A1 18.75% (9-12)
Peter en Connie
16.7%  *o3SA +1
0.0%  *w3H -1
16.7%  n4Rt C
41.7%  *w2Sch C
A14 33.33% (13-16)
Aad en Jos
83.3%  *n4Sch-DblC
33.3%  o3H -1
16.7%  *n3SA -1
0.0%  *n4Sch-Dbl-2
A5 43.75% (17-20)
Tineke en Teun
66.7%  n2H +2
16.7%  *w4Sch -1
91.7%  z3SA -1
0.0%  n3SA +2
A9 37.50% (21-24)
Magda en Klaas
83.3%  o3K +1
16.7%  o1SA -1
0.0%  o6H +1
50.0%  w5H +1
Gespeeld: 11x, 20.46%; tegengespeeld: 13x, 49.36%
 
Paar A5: Tineke en Teun: 51.04% (7)
A8 75.00% (1-4)
André en Anke
58.3%  o3SA C
100.0%  *z1H +1
75.0%  o2SA -1
66.7%  *n2Rt +1
A12 45.83% (5-8)
Bouwina en Henny
83.3%  *w4H +1
0.0%  n1SA +1
33.3%  *o2H +2
66.7%  *w4Sch +1
A6 43.75% (9-12)
Elly en Marja
25.0%  o3SA +2
8.3%  *n1SA -2
83.3%  *n4Rt C
58.3%  w2Sch C
A2 50.00% (13-16)
Martin en Yvonne
0.0%  *o5H-Dbl-5
100.0%  *w3H C
83.3%  z4H -1
16.7%  *w5K -1
A4 56.25% (17-20)
Cees en Kees
33.3%  *n2H +2
83.3%  w4Sch -1
8.3%  *z3SA -1
100.0%  *n3SA +2
A1 35.42% (21-24)
Peter en Connie
0.0%  *o3SA -1
8.3%  z4H C
83.3%  *o3SA +3
50.0%  *w4H +2
Gespeeld: 16x, 52.07%; tegengespeeld: 8x, 48.94%
 
Paar A6: Elly en Marja: 43.75% (11)
A11 25.00% (1-4)
Anneke en Piet
83.3%  o2SA +3
16.7%  *z4H -3
0.0%  o1SA +1
0.0%  o3K C
A10 33.33% (5-8)
André en Gemma
16.7%  w4H +1
75.0%  *n1SA C
8.3%  w4H +1
33.3%  w4Sch +1
A5 56.25% (9-12)
Tineke en Teun
75.0%  *o3SA +2
91.7%  n1SA -2
16.7%  n4Rt C
41.7%  *w2Sch C
A9 31.25% (13-16)
Magda en Klaas
41.7%  n4Sch +1
16.7%  z1SA +3
0.0%  z4H +1
66.7%  n4Sch -3
A7 70.83% (17-20)
Fred en Jolande
66.7%  *z4H C
83.3%  w4Sch -1
91.7%  *z3SA C
41.7%  *n3SA +1
A14 45.83% (21-24)
Aad en Jos
33.3%  o3SA +1
0.0%  *z4H -2
100.0%  o6SA -2
50.0%  w4H +2
Gespeeld: 8x, 51.06%; tegengespeeld: 16x, 40.11%
 
Paar A7: Fred en Jolande: 35.42% (14)
A4 43.75% (1-4)
Cees en Kees
41.7%  *o3SA C
100.0%  z4H-Dbl-2
25.0%  *o2SA -1
8.3%  *o2Sch -2
A13 18.75% (5-8)
Inge en Joyce
33.3%  *w4H C
25.0%  n2K C
0.0%  *o1SA +1
16.7%  *o3SA +1
A14 22.92% (9-12)
Aad en Jos
25.0%  w3SA +2
50.0%  Pas
0.0%  *n3SA -3
16.7%  *z2SA -2
A8 58.33% (13-16)
André en Anke
16.7%  o4H-Dbl-1
83.3%  *z1SA +3
66.7%  *z4H C
66.7%  *n3Sch -1
A6 29.17% (17-20)
Elly en Marja
33.3%  z4H C
16.7%  *w4Sch -1
8.3%  z3SA C
58.3%  n3SA +1
A2 39.58% (21-24)
Martin en Yvonne
33.3%  o3SA +1
33.3%  *z2H C
41.7%  o4H +1
50.0%  w4H +2
Gespeeld: 13x, 31.42%; tegengespeeld: 10x, 39.16%
 
Paar A8: André en Anke: 43.40% (12)
A5 25.00% (1-4)
Tineke en Teun
41.7%  *o3SA C
0.0%  z1H +1
25.0%  *o2SA -1
33.3%  n2Rt +1
A9 54.17% (5-8)
Magda en Klaas
100.0%  w4H -1
41.7%  *n3SA -1
41.7%  w4H C
33.3%  w4Sch +1
A3 47.92% (9-12)
Erica en Arnold
16.7%  *o3SA +1
66.7%  n3Rt -1
66.7%  n5Rt -1
41.7%  *w2Sch C
A7 41.67% (13-16)
Fred en Jolande
83.3%  *o4H-Dbl-1
16.7%  z1SA +3
33.3%  z4H C
33.3%  n3Sch -1
A13 45.83% (17-20)
Inge en Joyce
8.3%  n3SA +2
75.0%  *w4Sch C
41.7%  z2SA +1
58.3%  n3SA +1
A10 45.83% (21-24)
André en Gemma
100.0%  *o3SA +2
8.3%  z4H C
25.0%  *o6H -1
50.0%  *w4H +2
Gespeeld: 10x, 50.01%; tegengespeeld: 14x, 38.69%
 
Paar A9: Magda en Klaas: 55.56% (5)
A12 41.67% (1-4)
Bouwina en Henny
0.0%  w3SA +2
41.7%  *n4Sch -2
33.3%  *n1SA -1
91.7%  o2H -2
A8 45.83% (5-8)
André en Anke
0.0%  *w4H -1
58.3%  n3SA -1
58.3%  *w4H C
66.7%  *w4Sch +1
A2 72.92% (9-12)
Martin en Yvonne
75.0%  *w3SA +2
91.7%  z2SA -2
83.3%  n5Rt -2
41.7%  *w2Sch C
A6 68.75% (13-16)
Elly en Marja
58.3%  *n4Sch +1
83.3%  *z1SA +3
100.0%  *z4H +1
33.3%  *n4Sch -3
A10 41.67% (17-20)
André en Gemma
8.3%  *z4H -1
25.0%  w4Sch C
91.7%  *z3SA C
41.7%  *n3SA +1
A4 62.50% (21-24)
Cees en Kees
16.7%  *o3K +1
83.3%  *o1SA -1
100.0%  *o6H +1
50.0%  *w5H +1
Gespeeld: 18x, 54.63%; tegengespeeld: 6x, 58.33%
 
Paar A10: André en Gemma: 52.78% (6)
A3 31.25% (1-4)
Erica en Arnold
0.0%  *w3Rt C
58.3%  z3H -2
0.0%  *o2SA -2
66.7%  *w1SA C
A6 66.67% (5-8)
Elly en Marja
83.3%  *w4H +1
25.0%  n1SA C
91.7%  *w4H +1
66.7%  *w4Sch +1
A11 47.92% (9-12)
Anneke en Piet
16.7%  *o3SA +1
25.0%  n2Rt C
50.0%  *o5K -2
100.0%  z3SA -4
A13 58.33% (13-16)
Inge en Joyce
66.7%  *o5H-Dbl-2
16.7%  z1SA +3
83.3%  n3SA -1
66.7%  n3Sch -3
A9 58.33% (17-20)
Magda en Klaas
91.7%  z4H -1
75.0%  *w4Sch C
8.3%  z3SA C
58.3%  n3SA +1
A8 54.17% (21-24)
André en Anke
0.0%  o3SA +2
91.7%  *z4H C
75.0%  o6H -1
50.0%  w4H +2
Gespeeld: 11x, 55.32%; tegengespeeld: 13x, 50.64%
 
Paar A11: Anneke en Piet: 47.57% (9)
A6 75.00% (1-4)
Elly en Marja
16.7%  *o2SA +3
83.3%  z4H -3
100.0%  *o1SA +1
100.0%  *o3K C
A2 16.67% (5-8)
Martin en Yvonne
16.7%  w4H +1
8.3%  *n3SA -2
8.3%  w4H +1
33.3%  w4Sch +1
A10 52.08% (9-12)
André en Gemma
83.3%  o3SA +1
75.0%  *n2Rt C
50.0%  o5K -2
0.0%  *z3SA -4
A1 35.42% (13-16)
Peter en Connie
41.7%  n4Sch +1
83.3%  *o3Rt C
16.7%  n3SA +1
0.0%  *o4H -3
A14 47.92% (17-20)
Aad en Jos
8.3%  *n3SA -1
83.3%  w4Sch -1
58.3%  *z2SA +1
41.7%  *n3SA +1
A12 58.33% (21-24)
Bouwina en Henny
33.3%  o3SA +1
58.3%  o3K -2
41.7%  o4H +1
100.0%  w4H +1
Gespeeld: 11x, 44.69%; tegengespeeld: 13x, 49.99%
 
Paar A12: Bouwina en Henny: 45.14% (10)
A9 58.33% (1-4)
Magda en Klaas
100.0%  *w3SA +2
58.3%  n4Sch -2
66.7%  n1SA -1
8.3%  *o2H -2
A5 54.17% (5-8)
Tineke en Teun
16.7%  w4H +1
100.0%  *n1SA +1
66.7%  o2H +2
33.3%  w4Sch +1
A13 29.17% (9-12)
Inge en Joyce
75.0%  *o3SA +2
25.0%  n2Rt C
16.7%  n4Rt C
0.0%  *w2Sch -1
A3 33.33% (13-16)
Erica en Arnold
0.0%  *n4Sch -1
50.0%  *z1SA +2
50.0%  w2Sch -2
33.3%  o4Rt +1
A1 54.17% (17-20)
Peter en Connie
91.7%  *n3SA +2
50.0%  w3Sch C
33.3%  *n2SA C
41.7%  *n3SA +1
A11 41.67% (21-24)
Anneke en Piet
66.7%  *o3SA +1
41.7%  *o3K -2
58.3%  *o4H +1
0.0%  *w4H +1
Gespeeld: 14x, 47.62%; tegengespeeld: 10x, 41.67%
 
Paar A13: Inge en Joyce: 56.60% (3)
A14 41.67% (1-4)
Aad en Jos
25.0%  o3SA +1
75.0%  *z3H -1
16.7%  *n2H -2
50.0%  w2SA -1
A7 81.25% (5-8)
Fred en Jolande
66.7%  w4H C
75.0%  *n2K C
100.0%  o1SA +1
83.3%  o3SA +1
A12 70.83% (9-12)
Bouwina en Henny
25.0%  o3SA +2
75.0%  *n2Rt C
83.3%  *n4Rt C
100.0%  w2Sch -1
A10 41.67% (13-16)
André en Gemma
33.3%  o5H-Dbl-2
83.3%  *z1SA +3
16.7%  *n3SA -1
33.3%  *n3Sch -3
A8 54.17% (17-20)
André en Anke
91.7%  *n3SA +2
25.0%  w4Sch C
58.3%  *z2SA +1
41.7%  *n3SA +1
A3 50.00% (21-24)
Erica en Arnold
66.7%  o3SA C
58.3%  *z3H +2
75.0%  o7H -1
0.0%  w6H C
Gespeeld: 12x, 59.02%; tegengespeeld: 12x, 54.17%
 
Paar A14: Aad en Jos: 61.81% (2)
A13 58.33% (1-4)
Inge en Joyce
75.0%  *o3SA +1
25.0%  z3H -1
83.3%  n2H -2
50.0%  *w2SA -1
A1 62.50% (5-8)
Peter en Connie
33.3%  *w4H C
91.7%  n3SA -2
58.3%  *w4H C
66.7%  *w5Sch C
A7 77.08% (9-12)
Fred en Jolande
75.0%  *w3SA +2
50.0%  Pas
100.0%  n3SA -3
83.3%  z2SA -2
A4 66.67% (13-16)
Cees en Kees
16.7%  n4Sch-DblC
66.7%  *o3H -1
83.3%  n3SA -1
100.0%  n4Sch-Dbl-2
A11 52.08% (17-20)
Anneke en Piet
91.7%  n3SA -1
16.7%  *w4Sch -1
41.7%  z2SA +1
58.3%  n3SA +1
A6 54.17% (21-24)
Elly en Marja
66.7%  *o3SA +1
100.0%  z4H -2
0.0%  *o6SA -2
50.0%  *w4H +2
Gespeeld: 11x, 50.76%; tegengespeeld: 12x, 72.92%
 
Paar B1: Jannie en Gemma: 62.50% (2)
B2 75.00% (1-4)
Piet en Henry
100.0%  o3SA -1
100.0%  *n4Sch C
100.0%  w1SA -2
0.0%  *z3H -2
B7 57.50% (5-8)
Diny en Marianne
80.0%  w4H C
60.0%  o3H -1
60.0%  w4H C
30.0%  w4Sch +1
B4 67.50% (9-12)
Dorrie en Hennie
60.0%  o3SA +1
80.0%  *n2Rt +1
80.0%  o4K -1
50.0%  w3Sch -1
B11 60.00% (13-16)
Hedwig en Marga
40.0%  o4H-Dbl-1
80.0%  *z3K +1
100.0%  *z4H +1
20.0%  w5Rt +1
B12 65.00% (17-20)
Raymonde en Rob
40.0%  n4H C
70.0%  *w2Sch +1
100.0%  n4H -2
50.0%  n3SA +1
B5 50.00% (21-24)
George en Wim
0.0%  o3SA +2
50.0%  *z3H -1
50.0%  w4Sch C
100.0%  w4H +1
Gespeeld: 7x, 68.57%; tegengespeeld: 17x, 60.00%
 
Paar B2: Piet en Henry: 55.42% (3)
B1 25.00% (1-4)
Jannie en Gemma
0.0%  *o3SA -1
0.0%  n4Sch C
0.0%  *w1SA -2
100.0%  z3H -2
B11 62.50% (5-8)
Hedwig en Marga
80.0%  *w4H +1
20.0%  z2SA +2
80.0%  *o4H +1
70.0%  *w5H C
B9 65.00% (9-12)
Hannie en Jelly
100.0%  o6Rt -1
60.0%  w3H -1
100.0%  *n4Rt C
0.0%  *z3H -2
B5 75.00% (13-16)
George en Wim
100.0%  *n4Sch-Dbl+1
100.0%  *z1SA +2
60.0%  *z3H +1
40.0%  o5K C
B3 45.00% (17-20)
Henny en Han
0.0%  *z4H -2
80.0%  w4H -1
50.0%  *z2SA C
50.0%  *n3SA +1
B7 60.00% (21-24)
Diny en Marianne
80.0%  *w3SA +1
50.0%  z3H -1
50.0%  *o4H C
60.0%  *w5H +1
Gespeeld: 16x, 55.00%; tegengespeeld: 8x, 56.25%
 
Paar B3: Henny en Han: 44.58% (9)
B10 37.50% (1-4)
Tine en Iet
20.0%  w3SA +1
20.0%  o3Rt C
50.0%  o1SA -1
60.0%  *n2Rt C
B4 42.50% (5-8)
Dorrie en Hennie
20.0%  w4H +1
100.0%  o2Rt -4
20.0%  o4H +1
30.0%  w5Sch C
B8 47.50% (9-12)
Lenie en Riet
20.0%  w5SA C
40.0%  *n2Rt C
30.0%  *n5Rt -1
100.0%  o3SA -5
B12 45.00% (13-16)
Raymonde en Rob
30.0%  n4Sch C
50.0%  *w3H -2
100.0%  n3SA -2
0.0%  n3Sch C
B2 55.00% (17-20)
Piet en Henry
100.0%  z4H -2
20.0%  *w4H -1
50.0%  z2SA C
50.0%  n3SA +1
B6 40.00% (21-24)
Henk en Rob
30.0%  *o3SA C
50.0%  z3H -1
20.0%  *w3Sch +2
60.0%  *w4H +2
Gespeeld: 8x, 38.75%; tegengespeeld: 16x, 47.50%
 
Paar B4: Dorrie en Hennie: 42.92% (11)
B7 25.00% (1-4)
Diny en Marianne
20.0%  o3SA +1
50.0%  *n4Sch -1
0.0%  w1SA +1
30.0%  w1SA C
B3 57.50% (5-8)
Henny en Han
80.0%  *w4H +1
0.0%  *o2Rt -4
80.0%  *o4H +1
70.0%  *w5Sch C
B1 32.50% (9-12)
Jannie en Gemma
40.0%  *o3SA +1
20.0%  n2Rt +1
20.0%  *o4K -1
50.0%  *w3Sch -1
B10 52.50% (13-16)
Tine en Iet
0.0%  *n5Sch -2
50.0%  w3H -2
80.0%  *z4H C
80.0%  *n4Sch -2
B5 47.50% (17-20)
George en Wim
20.0%  n3SA +1
20.0%  *w4Sch -1
50.0%  z2SA C
100.0%  n5Rt -1
B9 42.50% (21-24)
Hannie en Jelly
70.0%  o3SA C
50.0%  *z3H -1
10.0%  o3SA +1
40.0%  w4H +2
Gespeeld: 13x, 47.69%; tegengespeeld: 11x, 37.27%
 
Paar B5: George en Wim: 35.83% (12)
B8 37.50% (1-4)
Lenie en Riet
20.0%  w3SA +1
0.0%  *z3H -2
50.0%  w3SA -1
80.0%  *n2Rt +1
B12 27.50% (5-8)
Raymonde en Rob
20.0%  *w4H C
70.0%  n1SA C
10.0%  *o3H +2
10.0%  *w6Sch -1
B6 22.50% (9-12)
Henk en Rob
0.0%  w3SA +3
10.0%  w2H +1
30.0%  *n4Rt -1
50.0%  w2Sch -1
B2 25.00% (13-16)
Piet en Henry
0.0%  n4Sch-Dbl+1
0.0%  z1SA +2
40.0%  z3H +1
60.0%  *o5K C
B4 52.50% (17-20)
Dorrie en Hennie
80.0%  *n3SA +1
80.0%  w4Sch -1
50.0%  *z2SA C
0.0%  *n5Rt -1
B1 50.00% (21-24)
Jannie en Gemma
100.0%  *o3SA +2
50.0%  z3H -1
50.0%  *w4Sch C
0.0%  *w4H +1
Gespeeld: 13x, 37.69%; tegengespeeld: 11x, 33.64%
 
Paar B6: Henk en Rob: 67.08% (1)
B11 65.00% (1-4)
Hedwig en Marga
60.0%  o3SA C
50.0%  *z2H -1
50.0%  o2SA -1
100.0%  w3K -2
B10 72.50% (5-8)
Tine en Iet
80.0%  w4H C
30.0%  *n2K C
90.0%  o3H +2
90.0%  w6Sch -1
B5 77.50% (9-12)
George en Wim
100.0%  *w3SA +3
90.0%  *w2H +1
70.0%  n4Rt -1
50.0%  *w2Sch -1
B9 65.00% (13-16)
Hannie en Jelly
80.0%  n3Sch +1
80.0%  *w2H -1
60.0%  *w3Sch-Dbl-1
40.0%  *w4K +2
B7 62.50% (17-20)
Diny en Marianne
40.0%  *n2H +1
30.0%  w3Sch C
80.0%  *z3Sch C
100.0%  *n3SA-Dbl+1
B3 60.00% (21-24)
Henny en Han
70.0%  o3SA C
50.0%  *z3H -1
80.0%  w3Sch +2
40.0%  w4H +2
Gespeeld: 12x, 64.17%; tegengespeeld: 12x, 70.00%
 
Paar B7: Diny en Marianne: 45.00% (8)
B4 75.00% (1-4)
Dorrie en Hennie
80.0%  *o3SA +1
50.0%  n4Sch -1
100.0%  *w1SA +1
70.0%  *w1SA C
B1 42.50% (5-8)
Jannie en Gemma
20.0%  *w4H C
40.0%  *o3H -1
40.0%  *w4H C
70.0%  *w4Sch +1
B12 52.50% (9-12)
Raymonde en Rob
60.0%  o3SA +1
100.0%  *z1SA +1
30.0%  *n4Rt -1
20.0%  *n3Rt -1
B8 22.50% (13-16)
Lenie en Riet
70.0%  *n4Sch C
0.0%  *n3K -1
20.0%  w3Sch -1
0.0%  w5Rt-DblC
B6 37.50% (17-20)
Henk en Rob
60.0%  n2H +1
70.0%  *w3Sch C
20.0%  z3Sch C
0.0%  n3SA-Dbl+1
B2 40.00% (21-24)
Piet en Henry
20.0%  w3SA +1
50.0%  *z3H -1
50.0%  o4H C
40.0%  w5H +1
Gespeeld: 14x, 54.29%; tegengespeeld: 10x, 32.00%
 
Paar B8: Lenie en Riet: 54.17% (5)
B5 62.50% (1-4)
George en Wim
80.0%  *w3SA +1
100.0%  z3H -2
50.0%  *w3SA -1
20.0%  n2Rt +1
B9 17.50% (5-8)
Hannie en Jelly
20.0%  w4H +1
0.0%  *n2SA -1
20.0%  w4H +1
30.0%  w5Sch C
B3 52.50% (9-12)
Henny en Han
80.0%  *w5SA C
60.0%  n2Rt C
70.0%  n5Rt -1
0.0%  *o3SA -5
B7 77.50% (13-16)
Diny en Marianne
30.0%  n4Sch C
100.0%  n3K -1
80.0%  *w3Sch -1
100.0%  *w5Rt-DblC
B11 57.50% (17-20)
Hedwig en Marga
80.0%  z4H -1
100.0%  *w2Sch +2
0.0%  z3SA C
50.0%  n3SA +1
B10 57.50% (21-24)
Tine en Iet
30.0%  *w3SA C
50.0%  z3H -1
90.0%  *w3SA +1
60.0%  *w4H +2
Gespeeld: 11x, 60.91%; tegengespeeld: 13x, 48.46%
 
Paar B9: Hannie en Jelly: 55.42% (3)
B12 60.00% (1-4)
Raymonde en Rob
80.0%  o3K +1
80.0%  *n2Sch +2
50.0%  o2SA -1
30.0%  o2K C
B8 82.50% (5-8)
Lenie en Riet
80.0%  *w4H +1
100.0%  n2SA -1
80.0%  *w4H +1
70.0%  *w5Sch C
B2 35.00% (9-12)
Piet en Henry
0.0%  *o6Rt -1
40.0%  *w3H -1
0.0%  n4Rt C
100.0%  z3H -2
B6 35.00% (13-16)
Henk en Rob
20.0%  *n3Sch +1
20.0%  w2H -1
40.0%  w3Sch-Dbl-1
60.0%  w4K +2
B10 62.50% (17-20)
Tine en Iet
100.0%  *n3SA +2
80.0%  w4Sch -1
20.0%  *z2SA -1
50.0%  *n3SA +1
B4 57.50% (21-24)
Dorrie en Hennie
30.0%  *o3SA C
50.0%  z3H -1
90.0%  *o3SA +1
60.0%  *w4H +2
Gespeeld: 13x, 55.38%; tegengespeeld: 11x, 55.45%
 
Paar B10: Tine en Iet: 45.42% (7)
B3 62.50% (1-4)
Henny en Han
80.0%  *w3SA +1
80.0%  *o3Rt C
50.0%  *o1SA -1
40.0%  n2Rt C
B6 27.50% (5-8)
Henk en Rob
20.0%  *w4H C
70.0%  n2K C
10.0%  *o3H +2
10.0%  *w6Sch -1
B11 55.00% (9-12)
Hedwig en Marga
40.0%  *o3SA +1
90.0%  *w2H +1
70.0%  n5Rt -1
20.0%  *o3H -2
B4 47.50% (13-16)
Dorrie en Hennie
100.0%  n5Sch -2
50.0%  *w3H -2
20.0%  z4H C
20.0%  n4Sch -2
B9 37.50% (17-20)
Hannie en Jelly
0.0%  n3SA +2
20.0%  *w4Sch -1
80.0%  z2SA -1
50.0%  n3SA +1
B8 42.50% (21-24)
Lenie en Riet
70.0%  w3SA C
50.0%  *z3H -1
10.0%  w3SA +1
40.0%  w4H +2
Gespeeld: 12x, 43.33%; tegengespeeld: 12x, 47.50%
 
Paar B11: Hedwig en Marga: 44.17% (10)
B6 35.00% (1-4)
Henk en Rob
40.0%  *o3SA C
50.0%  z2H -1
50.0%  *o2SA -1
0.0%  *w3K -2
B2 37.50% (5-8)
Piet en Henry
20.0%  w4H +1
80.0%  *z2SA +2
20.0%  o4H +1
30.0%  w5H C
B10 45.00% (9-12)
Tine en Iet
60.0%  o3SA +1
10.0%  w2H +1
30.0%  *n5Rt -1
80.0%  o3H -2
B1 40.00% (13-16)
Jannie en Gemma
60.0%  *o4H-Dbl-1
20.0%  z3K +1
0.0%  z4H +1
80.0%  *w5Rt +1
B8 42.50% (17-20)
Lenie en Riet
20.0%  *z4H -1
0.0%  w2Sch +2
100.0%  *z3SA C
50.0%  *n3SA +1
B12 65.00% (21-24)
Raymonde en Rob
70.0%  o3SA C
50.0%  *z3H -1
100.0%  o6SA -1
40.0%  w4H +2
Gespeeld: 11x, 50.91%; tegengespeeld: 13x, 38.46%
 
Paar B12: Raymonde en Rob: 47.50% (6)
B9 40.00% (1-4)
Hannie en Jelly
20.0%  *o3K +1
20.0%  n2Sch +2
50.0%  *o2SA -1
70.0%  *o2K C
B5 72.50% (5-8)
George en Wim
80.0%  w4H C
30.0%  *n1SA C
90.0%  o3H +2
90.0%  w6Sch -1
B7 47.50% (9-12)
Diny en Marianne
40.0%  *o3SA +1
0.0%  z1SA +1
70.0%  n4Rt -1
80.0%  n3Rt -1
B3 55.00% (13-16)
Henny en Han
70.0%  *n4Sch C
50.0%  w3H -2
0.0%  *n3SA -2
100.0%  *n3Sch C
B1 35.00% (17-20)
Jannie en Gemma
60.0%  *n4H C
30.0%  w2Sch +1
0.0%  *n4H -2
50.0%  *n3SA +1
B11 35.00% (21-24)
Hedwig en Marga
30.0%  *o3SA C
50.0%  z3H -1
0.0%  *o6SA -1
60.0%  *w4H +2
Gespeeld: 14x, 41.43%; tegengespeeld: 10x, 56.00%
 
Paar C1: Riet en John: 53.12% (4)
C2 75.00% (1-4)
Truus en Cees
75.0%  o2SA +1
50.0%  *z3H -2
87.5%  o2SA -1
87.5%  o3H -2
C7 59.38% (5-8)
Corry en Frans
87.5%  w3H +1
62.5%  *n2SA +1
75.0%  w3H +1
12.5%  w4Sch +1
C4 65.62% (9-12)
Rein en Dirk
87.5%  o3SA C
37.5%  *n3Rt -1
50.0%  o5K -2
87.5%  o3H -2
C11 43.75% (13-16)
Hilda en Meriamme
62.5%  *n3Sch +1
25.0%  *z3K -1
25.0%  *z3H +1
62.5%  *n3Sch -1
C12 31.25% (17-20)
Willem en Woet
0.0%  n2SA +4
12.5%  *w4Sch -1
75.0%  z2Sch C
37.5%  n3SA +1
C5 43.75% (21-24)
Ria en Gerti
50.0%  w3SA +1
50.0%  *z2H +1
37.5%  o3SA +1
37.5%  w4H +2
Gespeeld: 9x, 43.06%; tegengespeeld: 15x, 59.17%
 
Paar C2: Truus en Cees: 40.10% (10)
C1 25.00% (1-4)
Riet en John
25.0%  *o2SA +1
50.0%  z3H -2
12.5%  *o2SA -1
12.5%  *o3H -2
C11 37.50% (5-8)
Hilda en Meriamme
62.5%  *w4H C
0.0%  *w1Rt -2
50.0%  *w4H C
37.5%  *w3Sch +1
C9 34.38% (9-12)
Marjan en Ina
25.0%  o3SA +1
0.0%  *n2SA -2
25.0%  *n5Rt -2
87.5%  o3H -2
C5 28.12% (13-16)
Ria en Gerti
12.5%  *n4Sch -1
0.0%  w2H C
87.5%  *z4H +1
12.5%  w5Rt C
C3 59.38% (17-20)
Cok en Wil
0.0%  *n4H -1
87.5%  w4Sch -1
87.5%  *z2SA +1
62.5%  *n3SA +1
C7 56.25% (21-24)
Corry en Frans
50.0%  *w3SA +1
75.0%  n1Sch C
100.0%  *o3SA +2
0.0%  *w3H +2
Gespeeld: 17x, 36.76%; tegengespeeld: 7x, 48.21%
 
Paar C3: Cok en Wil: 45.00% (8)
STILZIT spellen 1 - 4
 
 
C4 78.12% (5-8)
Rein en Dirk
87.5%  w3H +1
62.5%  *n2SA +1
100.0%  w3SA -3
62.5%  w3Sch +1
C8 43.75% (9-12)
Leo en Trinette
25.0%  w3SA +1
37.5%  *z3K -1
87.5%  *n3Rt +1
25.0%  w2Sch C
C12 40.62% (13-16)
Willem en Woet
37.5%  n3Sch +1
25.0%  z1SA +2
12.5%  z5H C
87.5%  *w5K C
C2 40.62% (17-20)
Truus en Cees
100.0%  n4H -1
12.5%  *w4Sch -1
12.5%  z2SA +1
37.5%  n3SA +1
C6 21.88% (21-24)
? en ?
0.0%  *o3Rt +2
25.0%  *o1SA -2
0.0%  *o6SA -2
62.5%  *w4H +2
Gespeeld: 9x, 41.67%; tegengespeeld: 11x, 47.73%
 
Paar C4: Rein en Dirk: 39.38% (11)
C7 59.38% (1-4)
Corry en Frans
12.5%  w3SA +1
50.0%  *n4Sch -2
87.5%  w1SA -1
87.5%  o3H -2
C3 21.88% (5-8)
Cok en Wil
12.5%  *w3H +1
37.5%  n2SA +1
0.0%  *w3SA -3
37.5%  *w3Sch +1
C1 34.38% (9-12)
Riet en John
12.5%  *o3SA C
62.5%  n3Rt -1
50.0%  *o5K -2
12.5%  *o3H -2
STILZIT spellen 13 - 16
 
 
C5 62.50% (17-20)
Ria en Gerti
37.5%  n2SA +2
100.0%  n4Rt -2
12.5%  z2SA +1
100.0%  n3SA C
C9 18.75% (21-24)
Marjan en Ina
0.0%  w3SA +2
0.0%  *n2Sch -1
37.5%  o3SA +1
37.5%  w4H +2
Gespeeld: 8x, 21.88%; tegengespeeld: 12x, 51.04%
 
Paar C5: Ria en Gerti: 64.58% (1)
C8 53.12% (1-4)
Leo en Trinette
50.0%  w2SA +2
100.0%  *z2H -1
25.0%  *n1SA -2
37.5%  o2K -1
C12 93.75% (5-8)
Willem en Woet
100.0%  *w4H +1
100.0%  z1Rt +2
87.5%  *w4H +1
87.5%  *w4Sch +1
C6 75.00% (9-12)
? en ?
87.5%  w3SA C
75.0%  Pas
87.5%  *n4Rt C
50.0%  o2SA -1
C2 71.88% (13-16)
Truus en Cees
87.5%  n4Sch -1
100.0%  *w2H C
12.5%  z4H +1
87.5%  *w5Rt C
C4 37.50% (17-20)
Rein en Dirk
62.5%  *n2SA +2
0.0%  *n4Rt -2
87.5%  *z2SA +1
0.0%  *n3SA C
C1 56.25% (21-24)
Riet en John
50.0%  *w3SA +1
50.0%  z2H +1
62.5%  *o3SA +1
62.5%  *w4H +2
Gespeeld: 15x, 66.67%; tegengespeeld: 8x, 59.38%
 
Paar C7: Corry en Frans: 47.40% (6)
C4 40.62% (1-4)
Rein en Dirk
87.5%  *w3SA +1
50.0%  n4Sch -2
12.5%  *w1SA -1
12.5%  *o3H -2
C1 40.62% (5-8)
Riet en John
12.5%  *w3H +1
37.5%  n2SA +1
25.0%  *w3H +1
87.5%  *w4Sch +1
C12 31.25% (9-12)
Willem en Woet
25.0%  w3SA +1
100.0%  *n2Rt C
0.0%  *n5Rt-Rdbl-2
0.0%  w2Sch +1
C8 68.75% (13-16)
Leo en Trinette
100.0%  *n4Sch C
75.0%  *z2SA +1
0.0%  w3Sch -2
100.0%  *n2Sch +1
C6 59.38% (17-20)
? en ?
37.5%  n2SA +2
62.5%  *w2Sch +1
100.0%  z3SA -2
37.5%  n3SA +1
C2 43.75% (21-24)
Truus en Cees
50.0%  w3SA +1
25.0%  *n1Sch C
0.0%  o3SA +2
100.0%  w3H +2
Gespeeld: 13x, 53.85%; tegengespeeld: 11x, 39.77%
 
Paar C8: Leo en Trinette: 46.88% (7)
C5 46.88% (1-4)
Ria en Gerti
50.0%  *w2SA +2
0.0%  z2H -1
75.0%  n1SA -2
62.5%  *o2K -1
C9 43.75% (5-8)
Marjan en Ina
37.5%  w4H C
25.0%  *n1SA +1
12.5%  w4H +1
100.0%  w6Sch -1
C3 56.25% (9-12)
Cok en Wil
75.0%  *w3SA +1
62.5%  z3K -1
12.5%  n3Rt +1
75.0%  *w2Sch C
C7 31.25% (13-16)
Corry en Frans
0.0%  n4Sch C
25.0%  z2SA +1
100.0%  *w3Sch -2
0.0%  n2Sch +1
C11 56.25% (17-20)
Hilda en Meriamme
75.0%  n2SA C
62.5%  *w2Sch +1
50.0%  z2SA C
37.5%  n3SA +1
STILZIT spellen 21 - 24
 
 
Gespeeld: 7x, 64.29%; tegengespeeld: 13x, 37.50%
 
Paar C9: Marjan en Ina: 57.50% (3)
C12 34.38% (1-4)
Willem en Woet
100.0%  o3SA -1
0.0%  *z4H-Dbl-3
0.0%  o1SA +1
37.5%  w2K -1
C8 56.25% (5-8)
Leo en Trinette
62.5%  *w4H C
75.0%  n1SA +1
87.5%  *w4H +1
0.0%  *w6Sch -1
C2 65.62% (9-12)
Truus en Cees
75.0%  *o3SA +1
100.0%  n2SA -2
75.0%  n5Rt -2
12.5%  *o3H -2
C6 50.00% (13-16)
? en ?
12.5%  *n4Sch -1
75.0%  *z1SA +2
50.0%  *z4H C
62.5%  *n4Sch -1
STILZIT spellen 17 - 20
 
 
C4 81.25% (21-24)
Rein en Dirk
100.0%  *w3SA +2
100.0%  n2Sch -1
62.5%  *o3SA +1
62.5%  *w4H +2
Gespeeld: 13x, 50.96%; tegengespeeld: 7x, 69.64%
 
Paar C11: Hilda en Meriamme: 60.00% (2)
C6 71.88% (1-4)
? en ?
87.5%  *o3SA +1
50.0%  z4H -2
50.0%  *o1SA C
100.0%  *o2K C
C2 62.50% (5-8)
Truus en Cees
37.5%  w4H C
100.0%  w1Rt -2
50.0%  w4H C
62.5%  w3Sch +1
STILZIT spellen 9 - 12
 
 
C1 56.25% (13-16)
Riet en John
37.5%  n3Sch +1
75.0%  z3K -1
75.0%  z3H +1
37.5%  n3Sch -1
C8 43.75% (17-20)
Leo en Trinette
25.0%  *n2SA C
37.5%  w2Sch +1
50.0%  *z2SA C
62.5%  *n3SA +1
C12 65.62% (21-24)
Willem en Woet
50.0%  o3SA +1
100.0%  o1SA -4
75.0%  o2H +2
37.5%  w4H +2
Gespeeld: 6x, 62.50%; tegengespeeld: 14x, 58.93%
 
Paar C12: Willem en Woet: 50.52% (5)
C9 65.62% (1-4)
Marjan en Ina
0.0%  *o3SA -1
100.0%  z4H-Dbl-3
100.0%  *o1SA +1
62.5%  *w2K -1
C5 6.25% (5-8)
Ria en Gerti
0.0%  w4H +1
0.0%  *z1Rt +2
12.5%  w4H +1
12.5%  w4Sch +1
C7 68.75% (9-12)
Corry en Frans
75.0%  *w3SA +1
0.0%  n2Rt C
100.0%  n5Rt-Rdbl-2
100.0%  *w2Sch +1
C3 59.38% (13-16)
Cok en Wil
62.5%  *n3Sch +1
75.0%  *z1SA +2
87.5%  *z5H C
12.5%  w5K C
C1 68.75% (17-20)
Riet en John
100.0%  *n2SA +4
87.5%  w4Sch -1
25.0%  *z2Sch C
62.5%  *n3SA +1
C11 34.38% (21-24)
Hilda en Meriamme
50.0%  *o3SA +1
0.0%  *o1SA -4
25.0%  *o2H +2
62.5%  *w4H +2
Gespeeld: 16x, 55.47%; tegengespeeld: 8x, 40.62%